Partrederiet Magnar Omland M/Flere. ANS.

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 -1 000 -2 000 -1 000 0
Sum driftskostnader
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 -1 000 -2 000 -1 000 0
Driftsresultat
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 -1 000 -2 000 -1 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-3 000 -4 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -2 000 0 -2 000 -1 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 72 000 82 000 72 000 72 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 10 000
Kasse / Bank / Post
0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 11 000 12 000
Sum eiendeler
72 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 83 000 83 000 84 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
72 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 83 000 83 000 84 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
72 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 83 000 83 000 84 000
Sum egenkapital
72 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 83 000 83 000 84 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
72 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000 83 000 83 000 84 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0