Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 569 000 1 458 000 1 458 000 1 487 000 1 426 000 1 426 000 1 455 000 923 000 868 000 864 000
Sum driftsinntekter
1 569 000 1 458 000 1 458 000 1 487 000 1 426 000 1 426 000 1 455 000 923 000 868 000 864 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-103 000 -117 000 -31 000 -16 000 -14 000 -14 000 -1 000 -57 000 -11 000 -11 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 -2 000 -22 000 -22 000 -22 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-787 000 -1 047 000 -876 000 -861 000 -687 000 -814 000 -8 862 000 -969 000 -771 000 -1 304 000
Sum driftskostnader
-890 000 -1 164 000 -907 000 -877 000 -701 000 -830 000 -8 885 000 -1 048 000 -804 000 -1 315 000
Driftsresultat
679 000 294 000 552 000 610 000 725 000 596 000 -7 429 000 -125 000 64 000 -451 000
Sum finansinntekter
23 000 22 000 26 000 19 000 8 000 7 000 41 000 20 000 10 000 10 000
Sum finansutgifter
-360 000 -374 000 -365 000 -356 000 -343 000 -366 000 -329 000 0 0 0
Resultat før skatt
679 000 -59 000 212 000 274 000 389 000 236 000 -7 717 000 -105 000 74 000 -442 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
679 000 -59 000 212 000 274 000 389 000 236 000 -7 717 000 -105 000 74 000 -442 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
342 000 -59 000 212 000 274 000 389 000 236 000 -7 717 000 -105 000 74 000 -442 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
342 000 -59 000 212 000 274 000 389 000 236 000 -7 717 000 -105 000 0 -442 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 46 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 2 000 24 000 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 2 000 24 000 46 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 2 000 24 000 46 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
159 000 38 000 6 000 41 000 0 60 000 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 51 000 0 0 0 0 0 386 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
159 000 38 000 6 000 93 000 0 60 000 0 0 0 386 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 125 000 997 000 1 105 000 959 000 737 000 520 000 538 000 703 000 689 000 327 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 285 000 1 035 000 1 111 000 1 052 000 737 000 580 000 538 000 703 000 689 000 712 000
Sum eiendeler
1 285 000 1 035 000 1 111 000 1 052 000 737 000 580 000 540 000 727 000 734 000 712 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
-5 727 000 -6 069 000 -6 010 000 -6 223 000 -6 496 000 -6 886 000 -7 122 000 595 000 700 000 559 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-5 727 000 -6 069 000 -6 010 000 -6 223 000 -6 496 000 -6 886 000 -7 122 000 595 000 700 000 559 000
Sum egenkapital
-5 727 000 -6 069 000 -6 010 000 -6 223 000 -6 496 000 -6 886 000 -7 122 000 595 000 700 000 559 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
6 677 000 6 811 000 6 934 000 7 056 000 7 175 000 7 294 000 7 373 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
6 677 000 6 811 000 6 934 000 7 056 000 7 175 000 7 294 000 7 373 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
6 677 000 6 811 000 6 934 000 7 056 000 7 175 000 7 294 000 7 373 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
200 000 165 000 133 000 204 000 6 000 129 000 249 000 108 000 32 000 138 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
12 000 11 000 4 000 2 000 2 000 2 000 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
123 000 116 000 50 000 13 000 50 000 40 000 40 000 23 000 2 000 15 000
Sum kortsiktig gjeld
334 000 292 000 187 000 219 000 58 000 171 000 289 000 132 000 34 000 154 000
Sum gjeld
7 011 000 7 103 000 7 121 000 7 275 000 7 233 000 7 465 000 7 662 000 132 000 34 000 154 000
Sum egenkapital og gjeld
1 285 000 1 035 000 1 111 000 1 052 000 737 000 580 000 540 000 727 000 734 000 712 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0