Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-10 000 -10 000 -15 000 -15 000 -21 000 -54 000 -10 000 -24 000 -23 000
Sum driftskostnader
-10 000 -10 000 -15 000 -15 000 -21 000 -54 000 -10 000 -24 000 -23 000
Driftsresultat
-10 000 -10 000 -15 000 -15 000 -21 000 -54 000 -10 000 -24 000 -23 000
Sum finansinntekter
315 000 203 000 197 000 165 000 87 000 2 000 11 000 0 137 000
Sum finansutgifter
-142 000 -64 000 -68 000 -193 000 45 000 162 000 -837 000 -36 000 1 000
Resultat før skatt
163 000 129 000 114 000 -44 000 112 000 111 000 -836 000 -60 000 113 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
163 000 129 000 114 000 -44 000 112 000 111 000 -836 000 -60 000 113 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
163 000 129 000 114 000 -44 000 112 000 111 000 -836 000 -60 000 113 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 113 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
3 202 000 3 202 000 2 985 000 2 985 000 1 235 000 1 235 000 835 000 718 000 1 238 000
ObligAndFordringer
158 000 150 000 0 0 0 0 400 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
3 360 000 3 352 000 2 985 000 2 985 000 1 235 000 1 235 000 1 235 000 718 000 1 238 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 360 000 3 352 000 2 985 000 2 985 000 1 235 000 1 235 000 1 235 000 718 000 1 238 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
415 000 110 000 110 000 110 000 110 000 111 000 111 000 108 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
415 000 110 000 110 000 110 000 110 000 111 000 111 000 108 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
33 000 39 000 33 000 39 000 112 000 77 000 113 000 5 000 11 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 68 000 502 000 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
244 000 314 000 284 000 254 000 359 000 349 000 171 000 440 000 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
277 000 352 000 317 000 294 000 471 000 426 000 353 000 947 000 11 000
Kasse / Bank / Post
147 000 155 000 365 000 213 000 64 000 96 000 58 000 190 000 133 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
839 000 617 000 791 000 616 000 645 000 633 000 522 000 1 245 000 144 000
Sum eiendeler
4 199 000 3 969 000 3 776 000 3 600 000 1 879 000 1 867 000 1 757 000 1 963 000 1 382 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 1 250 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 113 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-311 000 -474 000 -603 000 -717 000 -673 000 -785 000 -896 000 -60 000 113 000
Sum egenkapital
69 000 -94 000 -223 000 -337 000 -293 000 -405 000 -516 000 320 000 1 363 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 19 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
4 129 000 4 063 000 3 999 000 3 937 000 2 172 000 2 273 000 2 273 000 1 643 000 0
Sum kortsiktig gjeld
4 129 000 4 063 000 3 999 000 3 937 000 2 172 000 2 273 000 2 273 000 1 643 000 19 000
Sum gjeld
4 129 000 4 063 000 3 999 000 3 937 000 2 172 000 2 273 000 2 273 000 1 643 000 19 000
Sum egenkapital og gjeld
4 199 000 3 969 000 3 776 000 3 600 000 1 879 000 1 867 000 1 757 000 1 963 000 1 382 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0