Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
660 000 663 000 658 000 538 000 826 000 640 000 689 000 728 000 1 024 000 894 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
660 000 663 000 658 000 539 000 826 000 640 000 689 000 728 000 1 024 000 894 000
Varekostnad
-159 000 -100 000 -139 000 -103 000 -167 000 -100 000 -102 000 -90 000 -172 000 -188 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-363 000 -363 000 -336 000 -272 000 -440 000 -337 000 -398 000 -412 000 -639 000 -449 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-189 000 -159 000 -204 000 -164 000 -195 000 -158 000 -180 000 -239 000 -232 000 -263 000
Sum driftskostnader
-711 000 -622 000 -679 000 -539 000 -802 000 -595 000 -680 000 -741 000 -1 043 000 -900 000
Driftsresultat
-50 000 42 000 -21 000 0 23 000 45 000 9 000 -13 000 -18 000 -5 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-2 000 -2 000 -4 000 -2 000 -1 000 -3 000 -5 000 -1 000 -1 000 0
Resultat før skatt
-52 000 41 000 -24 000 -1 000 23 000 42 000 4 000 -13 000 -19 000 -5 000
Skattekostnad
13 000 -11 000 7 000 0 -8 000 -12 000 -1 000 4 000 5 000 4 000
Ordinært resultat
-40 000 30 000 -18 000 -1 000 15 000 30 000 3 000 -10 000 -14 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-40 000 30 000 -18 000 -1 000 15 000 30 000 3 000 -10 000 -14 000 -1 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-36 000 30 000 -18 000 -1 000 15 000 10 000 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
13 000 0 9 000 3 000 3 000 0 12 000 13 000 9 000 4 000
Immatrielle midler
13 000 0 9 000 3 000 3 000 0 12 000 13 000 9 000 4 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
13 000 0 9 000 3 000 3 000 0 12 000 13 000 9 000 4 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
212 000 202 000 160 000 207 000 154 000 131 000 129 000 111 000 104 000 72 000
Varebeholdning
212 000 202 000 160 000 207 000 154 000 131 000 129 000 111 000 104 000 0
Kundefordringer
30 000 32 000 19 000 2 000 19 000 49 000 33 000 38 000 53 000 15 000
Andre fordringer
0 8 000 0 0 0 0 0 12 000 20 000 16 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
30 000 40 000 19 000 2 000 19 000 50 000 33 000 50 000 73 000 31 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
9 000 25 000 43 000 1 000 98 000 9 000 13 000 12 000 32 000 104 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
251 000 267 000 222 000 210 000 270 000 190 000 176 000 173 000 209 000 208 000
Sum eiendeler
264 000 267 000 231 000 213 000 273 000 190 000 188 000 186 000 218 000 212 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 36 000 6 000 24 000 25 000 10 000 0 0 0 -1 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-4 000 36 000 6 000 24 000 25 000 10 000 -21 000 -24 000 -14 000 -1 000
Sum egenkapital
96 000 136 000 106 000 124 000 125 000 110 000 79 000 76 000 86 000 99 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
26 000 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
13 000 34 000 14 000 36 000 6 000 16 000 43 000 30 000 31 000 41 000
Betalbar skatt
0 2 000 0 0 10 000 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
31 000 17 000 29 000 3 000 32 000 26 000 24 000 38 000 40 000 36 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
98 000 79 000 82 000 32 000 100 000 38 000 42 000 42 000 60 000 36 000
Sum kortsiktig gjeld
168 000 131 000 125 000 89 000 148 000 80 000 108 000 110 000 132 000 112 000
Sum gjeld
168 000 131 000 125 000 89 000 148 000 80 000 108 000 110 000 132 000 112 000
Sum egenkapital og gjeld
264 000 267 000 231 000 213 000 273 000 190 000 188 000 186 000 218 000 212 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0