Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
141 000 262 000 388 000 514 000 425 000 435 000 276 000 111 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
141 000 262 000 388 000 514 000 425 000 435 000 276 000 111 000
Varekostnad
0 0 -12 000 -6 000 0 0 0 -17 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-88 000 -199 000 -220 000 -155 000 -187 000 -50 000 -23 000 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-197 000 -134 000 -206 000 -244 000 -335 000 -95 000 -121 000 -29 000
Sum driftskostnader
-285 000 -333 000 -438 000 -405 000 -522 000 -145 000 -144 000 -46 000
Driftsresultat
-144 000 -72 000 -50 000 110 000 -98 000 290 000 133 000 65 000
Sum finansinntekter
436 000 739 000 45 000 740 000 3 545 000 89 000 5 000 7 000
Sum finansutgifter
-64 000 136 000 -487 000 -153 000 -69 000 0 0 0
Resultat før skatt
227 000 803 000 -491 000 698 000 3 379 000 379 000 137 000 72 000
Skattekostnad
24 000 17 000 1 000 -50 000 -21 000 -83 000 -39 000 -20 000
Ordinært resultat
252 000 819 000 -490 000 648 000 3 357 000 295 000 98 000 52 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
252 000 819 000 -490 000 648 000 3 357 000 295 000 98 000 52 000
Utbytte
-120 000 -150 000 -160 000 -500 000 -200 000 -360 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
132 000 669 000 -650 000 148 000 3 157 000 -65 000 89 000 52 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
42 000 18 000 1 000 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
42 000 18 000 1 000 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
576 000 576 000 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 576 000 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 600 000 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
973 000 0 580 000 900 000 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 104 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 549 000 576 000 1 156 000 900 000 600 000 0 0 104 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 597 000 599 000 1 163 000 903 000 600 000 0 0 104 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
6 000 0 83 000 0 0 0 104 000 23 000
Andre fordringer
0 0 0 0 39 000 58 000 58 000 50 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
6 000 0 83 000 0 39 000 58 000 162 000 73 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
728 000 645 000 0 0 0 99 000 99 000 99 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
3 000 1 863 000 1 501 000 2 056 000 1 464 000 1 490 000 141 000 85 000
Sum Investeringer
731 000 2 508 000 1 501 000 2 056 000 1 464 000 1 589 000 240 000 184 000
Kasse / Bank / Post
1 666 000 835 000 616 000 2 228 000 2 568 000 150 000 128 000 55 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 404 000 3 343 000 2 200 000 4 284 000 4 071 000 1 797 000 530 000 313 000
Sum eiendeler
4 001 000 3 942 000 3 363 000 5 187 000 4 671 000 1 797 000 530 000 417 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000
Annen egenkapital
3 508 000 3 376 000 2 707 000 3 357 000 3 209 000 52 000 116 000 27 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 508 000 3 376 000 2 707 000 3 357 000 3 209 000 52 000 116 000 27 000
Sum egenkapital
3 808 000 3 676 000 3 007 000 3 657 000 3 509 000 352 000 416 000 327 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 3 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 3 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 3 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 3 000 43 000 22 000 1 000 27 000 2 000 21 000
Betalbar skatt
0 0 0 50 000 21 000 86 000 37 000 20 000
Skyldig offentlige avgifter
20 000 55 000 74 000 113 000 62 000 103 000 50 000 9 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
120 000 150 000 160 000 500 000 200 000 360 000 9 000 0
Annen kortsiktig gjeld
52 000 57 000 79 000 845 000 878 000 870 000 23 000 39 000
Sum kortsiktig gjeld
192 000 266 000 356 000 1 530 000 1 162 000 1 445 000 111 000 89 000
Sum gjeld
192 000 266 000 356 000 1 530 000 1 162 000 1 445 000 114 000 89 000
Sum egenkapital og gjeld
4 001 000 3 942 000 3 363 000 5 187 000 4 671 000 1 797 000 530 000 417 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0