Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
1 300 000 1 339 000 1 320 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
1 300 000 1 339 000 1 320 000
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-676 000 -685 000 -576 000
Avskrivninger
-75 000 -75 000 -76 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-625 000 -577 000 -652 000
Sum driftskostnader
-1 376 000 -1 337 000 -1 304 000
Driftsresultat
-76 000 1 000 17 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
-1 000 -1 000 -9 000
Resultat før skatt
-76 000 1 000 8 000
Skattekostnad
21 000 0 -2 000
Ordinært resultat
-56 000 0 6 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-56 000 0 6 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-56 000 0 6 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
24 000 3 000 0
Immatrielle midler
24 000 3 000 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
160 000 235 000 310 000
Varige driftsmidler
160 000 235 000 310 000
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
184 000 238 000 310 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
123 000 148 000 128 000
Andre fordringer
0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
123 000 148 000 128 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
232 000 154 000 138 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
356 000 301 000 265 000
Sum eiendeler
540 000 539 000 575 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
-49 000 6 000 6 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-49 000 6 000 6 000
Sum egenkapital
51 000 106 000 106 000
SumAvsetnForpl
0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
89 000 139 000 179 000
Sum langsiktig gjeld
89 000 139 000 179 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
61 000 3 000 70 000
Betalbar skatt
0 4 000 2 000
Skyldig offentlige avgifter
99 000 104 000 108 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
239 000 182 000 109 000
Sum kortsiktig gjeld
400 000 294 000 289 000
Sum gjeld
489 000 433 000 468 000
Sum egenkapital og gjeld
540 000 539 000 575 000
Pant
0 0 0