Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
1 649 000 1 228 000 1 300 000 1 339 000 1 320 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 649 000 1 228 000 1 300 000 1 339 000 1 320 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-597 000 -408 000 -676 000 -685 000 -576 000
Avskrivninger
-75 000 -75 000 -75 000 -75 000 -76 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-720 000 -585 000 -625 000 -577 000 -652 000
Sum driftskostnader
-1 392 000 -1 068 000 -1 376 000 -1 337 000 -1 304 000
Driftsresultat
256 000 160 000 -76 000 1 000 17 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 -1 000 -9 000
Resultat før skatt
256 000 160 000 -76 000 1 000 8 000
Skattekostnad
-91 000 -45 000 21 000 0 -2 000
Ordinært resultat
164 000 115 000 -56 000 0 6 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
164 000 115 000 -56 000 0 6 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
164 000 115 000 -56 000 0 6 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 17 000 24 000 3 000 0
Immatrielle midler
0 17 000 24 000 3 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
10 000 85 000 160 000 235 000 310 000
Varige driftsmidler
10 000 85 000 160 000 235 000 310 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
10 000 102 000 184 000 238 000 310 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
150 000 0 123 000 148 000 128 000
Andre fordringer
0 16 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
150 000 16 000 123 000 148 000 128 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
511 000 278 000 232 000 154 000 138 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
662 000 294 000 356 000 301 000 265 000
Sum eiendeler
672 000 396 000 540 000 539 000 575 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
230 000 66 000 -49 000 6 000 6 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
230 000 66 000 -49 000 6 000 6 000
Sum egenkapital
330 000 166 000 51 000 106 000 106 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 89 000 139 000 179 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 89 000 139 000 179 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
92 000 41 000 61 000 3 000 70 000
Betalbar skatt
74 000 38 000 0 4 000 2 000
Skyldig offentlige avgifter
94 000 62 000 99 000 104 000 108 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
81 000 90 000 239 000 182 000 109 000
Sum kortsiktig gjeld
342 000 231 000 400 000 294 000 289 000
Sum gjeld
342 000 231 000 489 000 433 000 468 000
Sum egenkapital og gjeld
672 000 396 000 540 000 539 000 575 000
Pant
0 0 0 0 0