Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013
Salgsinntekter
43 214 000 43 801 000 42 736 000 0
Andre driftsinntekter
0 17 000 68 000 0
Sum driftsinntekter
43 214 000 43 818 000 42 805 000 0
Varekostnad
-24 721 000 -26 928 000 -25 365 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-4 434 000 -3 931 000 -3 736 000 0
Avskrivninger
-869 000 -774 000 -755 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-8 869 000 -9 182 000 -8 232 000 0
Sum driftskostnader
-38 893 000 -40 815 000 -38 088 000 0
Driftsresultat
4 321 000 3 004 000 4 716 000 0
Sum finansinntekter
106 000 73 000 47 000 0
Sum finansutgifter
-195 000 -192 000 -289 000 0
Resultat før skatt
4 233 000 2 885 000 4 474 000 0
Skattekostnad
-1 018 000 -831 000 -1 264 000 0
Ordinært resultat
3 215 000 2 053 000 3 211 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
3 215 000 2 053 000 3 211 000 0
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
3 053 000 2 051 000 3 205 000 0
Overført til/fra egenkapital
163 000 2 000 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013
Goodwill
1 440 000 2 160 000 2 880 000 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
1 440 000 2 160 000 2 880 000 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
1 314 000 172 000 143 000 0
Varige driftsmidler
1 314 000 172 000 143 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
2 754 000 2 332 000 3 023 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
6 554 000 6 937 000 4 104 000 0
Varebeholdning
6 554 000 6 937 000 4 104 000 0
Kundefordringer
2 629 000 2 234 000 3 427 000 0
Andre fordringer
9 119 000 5 570 000 3 998 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
11 748 000 7 804 000 7 425 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
184 000 176 000 106 000 100 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
18 486 000 14 918 000 11 635 000 100 000
Sum eiendeler
21 239 000 17 250 000 14 659 000 100 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
165 000 2 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
165 000 2 000 0 -6 000
Sum egenkapital
265 000 102 000 100 000 94 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
8 493 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
1 023 000 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
7 470 000 7 319 000 7 166 000 0
Sum langsiktig gjeld
8 493 000 7 319 000 7 166 000 0
Skyldig konsernbidrag
3 053 000 2 051 000 3 205 000 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 673 000 3 672 000 1 805 000 0
Betalbar skatt
0 73 000 78 000 0
Skyldig offentlige avgifter
277 000 484 000 429 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
9 531 000 5 601 000 5 080 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
12 481 000 9 829 000 7 392 000 6 000
Sum gjeld
20 974 000 17 148 000 14 558 000 6 000
Sum egenkapital og gjeld
21 239 000 17 250 000 14 659 000 100 000
Pant
0 0 0 0