Resultatregnskap 2014 2013
Salgsinntekter
42 736 000 0
Andre driftsinntekter
68 000 0
Sum driftsinntekter
42 805 000 0
Varekostnad
-25 365 000 0
Beholdningsendring
0 0
Lønnskostnader
-3 736 000 0
Avskrivninger
-755 000 0
Nedskrivninger
0 0
Tapte fordringer
0 0
Andre driftskostnader
-8 232 000 0
Sum driftskostnader
-38 088 000 0
Driftsresultat
4 716 000 0
Sum finansinntekter
47 000 0
Sum finansutgifter
-289 000 0
Resultat før skatt
4 474 000 0
Skattekostnad
-1 264 000 0
Ordinært resultat
3 211 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0
Årsresultat
3 211 000 0
Utbytte
0 0
Konsernbidrag
3 205 000 0
Overført til/fra egenkapital
0 0
Balanseregnskap 2014 2013
Goodwill
2 880 000 0
Forskning
0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0
Skattefordel
0 0
Immatrielle midler
2 880 000 0
Eiendomer
0 0
Maskiner og anlegg
0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0
Driftsløsøre
143 000 0
Varige driftsmidler
143 000 0
Investering i datterselskap
0 0
Investering i samme konsern
0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0
ObligAndFordringer
0 0
Pensjonsmidler
0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0
Andre annleggsmidler
0 0
Annleggsmidler
3 023 000 0
LagerRavarer
0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0
LagerFerdigeVarer
4 104 000 0
Varebeholdning
4 104 000 0
Kundefordringer
3 427 000 0
Andre fordringer
3 998 000 0
Konsernfordringer
0 0
Sum Fordringer
7 425 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0
Markedsaksjoner
0 0
Markedsobligasjoner
0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0
Sum Investeringer
0 0
Kasse / Bank / Post
106 000 100 000
Andre omløpsmidler
0 0
Omløpsmidler
11 635 000 100 000
Sum eiendeler
14 659 000 100 000
Egne aksjer
0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0
Minority Stake Debt
0 0
Sum opptjent egenkapital
0 -6 000
Sum egenkapital
100 000 94 000
SumAvsetnForpl
0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0
Utsatt skatt
0 0
Andre avsetninger
0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0
Konvertible lån
0 0
Obligasjonslån
0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0
Øvrig langsiktig gjeld
7 166 000 0
Sum langsiktig gjeld
7 166 000 0
Skyldig konsernbidrag
3 205 000 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0
Sertifikatlån
0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0
Kassekreditt
0 0
Kassekredittgrense
0 0
Leverandørgjeld
1 805 000 0
Betalbar skatt
78 000 0
Skyldig offentlige avgifter
429 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0
Utbyttegjeld
0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 080 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
7 392 000 6 000
Sum gjeld
14 558 000 6 000
Sum egenkapital og gjeld
14 659 000 100 000
Pant
0 0