Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-11 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -9 000 -6 000 -17 000 -7 000 -6 000 -4 000 -4 000
Sum driftskostnader
-11 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -9 000 -6 000 -17 000 -7 000 -6 000 -4 000 -4 000
Driftsresultat
-11 000 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 -9 000 -6 000 -17 000 -7 000 -6 000 -4 000 -4 000
Sum finansinntekter
4 000 5 000 4 000 4 000 5 000 8 000 21 000 0 0 7 000 4 000 4 000
Sum finansutgifter
-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
-8 000 -3 000 -4 000 -4 000 -2 000 -1 000 15 000 -18 000 -6 000 0 0 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-8 000 -3 000 -4 000 -4 000 -2 000 -1 000 15 000 -18 000 -6 000 0 0 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-8 000 -3 000 -4 000 -4 000 -2 000 -1 000 15 000 -18 000 -6 000 0 0 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-8 000 -3 000 -4 000 -4 000 -2 000 -1 000 15 000 -18 000 -6 000 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
200 000 200 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 224 000 224 000 223 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
200 000 200 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 224 000 224 000 223 000 223 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
200 000 200 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 224 000 224 000 223 000 223 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
8 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
8 000 4 000 4 000 4 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
10 000 18 000 2 000 6 000 13 000 15 000 16 000 2 000 6 000 14 000 14 000 14 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
18 000 22 000 6 000 10 000 13 000 15 000 16 000 2 000 7 000 14 000 14 000 14 000
Sum eiendeler
218 000 222 000 217 000 221 000 225 000 227 000 228 000 213 000 231 000 237 000 237 000 237 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000 229 000
Annen egenkapital
-22 000 -14 000 -11 000 -7 000 -4 000 -2 000 -1 000 -15 000 2 000 9 000 8 000 8 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-22 000 -14 000 -11 000 -7 000 -4 000 -2 000 -1 000 -15 000 2 000 9 000 8 000 8 000
Sum egenkapital
207 000 215 000 217 000 221 000 225 000 227 000 228 000 213 000 231 000 237 000 237 000 237 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
11 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
11 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum gjeld
11 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital og gjeld
218 000 222 000 217 000 221 000 225 000 227 000 228 000 213 000 231 000 237 000 237 000 237 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0