Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Salgsinntekter
242 000 728 000 0 839 000 864 000 906 000 841 000 600 000 533 000 566 000 924 000
Andre driftsinntekter
0 0 893 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
242 000 728 000 893 000 839 000 864 000 906 000 841 000 600 000 533 000 566 000 924 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 -17 000 0 -26 000 -33 000 -3 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
-11 000 -14 000 0 -21 000 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-27 000 -58 000 -46 000 -52 000 -34 000 -27 000 -73 000 -94 000 -118 000 -189 000 -180 000
Sum driftskostnader
-38 000 -72 000 -63 000 -73 000 -60 000 -60 000 -76 000 -94 000 -118 000 -189 000 -180 000
Driftsresultat
204 000 656 000 830 000 766 000 804 000 846 000 765 000 507 000 415 000 377 000 744 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -2 000 -1 000 1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Resultat før skatt
204 000 656 000 829 000 765 000 803 000 845 000 765 000 506 000 414 000 376 000 743 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
204 000 656 000 829 000 765 000 803 000 845 000 765 000 506 000 414 000 376 000 743 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
204 000 656 000 829 000 765 000 803 000 845 000 765 000 506 000 414 000 376 000 743 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
204 000 656 000 829 000 -54 000 88 000 0 765 000 506 000 -3 000 -22 000 743 000
Balanseregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 132 000 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
43 000 54 000 68 000 84 000 106 000 0 165 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
43 000 54 000 68 000 84 000 106 000 132 000 165 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
43 000 54 000 68 000 84 000 106 000 132 000 165 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 56 000 20 000 0 0 0 0 4 000 9 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 56 000 20 000 0 0 0 0 4 000 9 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
37 000 81 000 9 000 29 000 106 000 22 000 19 000 140 000 120 000 20 000 55 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
37 000 81 000 9 000 85 000 126 000 22 000 19 000 140 000 120 000 24 000 64 000
Sum eiendeler
80 000 135 000 76 000 170 000 231 000 154 000 184 000 140 000 120 000 24 000 64 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
29 000 -25 000 -122 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
0 0 0 0 22 000 0 -10 000 10 000 3 000 5 000 27 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
0 0 0 -32 000 22 000 -67 000 -10 000 10 000 3 000 5 000 27 000
Sum egenkapital
29 000 -25 000 -122 000 -32 000 22 000 -67 000 -10 000 10 000 3 000 5 000 27 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 1 000 0 0 1 000 2 000 0 9 000 0 4 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
51 000 160 000 198 000 202 000 210 000 220 000 192 000 130 000 0 19 000 34 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 818 000 715 000 901 000 0 0 417 000 398 000 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 108 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
51 000 160 000 199 000 202 000 210 000 221 000 193 000 130 000 117 000 19 000 38 000
Sum gjeld
51 000 160 000 199 000 202 000 210 000 221 000 193 000 130 000 117 000 19 000 38 000
Sum egenkapital og gjeld
80 000 135 000 76 000 170 000 231 000 154 000 184 000 140 000 120 000 24 000 65 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0