Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
371 000 314 000 264 000 255 000 263 000 261 000 244 000 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 193 000 195 000 189 000
Sum driftsinntekter
371 000 314 000 264 000 255 000 263 000 261 000 244 000 193 000 195 000 189 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-13 000 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 -27 000 -21 000 -16 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-248 000 -338 000 -245 000 -133 000 -136 000 -350 000 -199 000 -385 000 -402 000 -124 000
Sum driftskostnader
-261 000 -351 000 -258 000 -146 000 -149 000 -363 000 -212 000 -412 000 -423 000 -140 000
Driftsresultat
110 000 -37 000 7 000 109 000 114 000 -101 000 33 000 -219 000 -229 000 49 000
Sum finansinntekter
2 000 0 0 0 0 1 000 5 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-55 000 -55 000 -44 000 -41 000 -41 000 -56 000 -74 000 -50 000 -27 000 -9 000
Resultat før skatt
58 000 -92 000 -38 000 68 000 74 000 -156 000 -36 000 -268 000 -256 000 40 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
58 000 -92 000 -38 000 68 000 74 000 -156 000 -36 000 -268 000 -256 000 40 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
58 000 -92 000 -38 000 68 000 74 000 -156 000 -36 000 -268 000 -256 000 40 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
58 000 0 38 000 68 000 74 000 -156 000 -36 000 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000 698 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
11 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 2 000 13 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 18 000 9 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
11 000 8 000 8 000 0 0 0 18 000 9 000 2 000 13 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
177 000 167 000 62 000 63 000 48 000 3 000 193 000 261 000 262 000 16 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
188 000 176 000 70 000 63 000 48 000 3 000 210 000 271 000 264 000 29 000
Sum eiendeler
885 000 873 000 767 000 761 000 746 000 701 000 908 000 968 000 961 000 727 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000 158 000
Annen egenkapital
0 0 -249 000 -211 000 0 0 0 -160 000 107 000 363 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-283 000 -340 000 -249 000 -211 000 -279 000 -352 000 -196 000 -160 000 107 000 363 000
Sum egenkapital
-125 000 -182 000 -91 000 -53 000 -121 000 -195 000 -38 000 -2 000 265 000 521 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
990 000 1 032 000 764 000 0 842 000 881 000 920 000 959 000 679 000 168 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
990 000 1 032 000 764 000 803 000 842 000 881 000 920 000 959 000 679 000 168 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
990 000 1 032 000 764 000 803 000 842 000 881 000 920 000 959 000 679 000 168 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 71 000 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
5 000 3 000 2 000 0 3 000 2 000 2 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
15 000 21 000 22 000 11 000 22 000 13 000 25 000 12 000 17 000 38 000
Sum kortsiktig gjeld
20 000 24 000 94 000 11 000 25 000 15 000 27 000 12 000 17 000 38 000
Sum gjeld
1 010 000 1 056 000 858 000 814 000 867 000 896 000 947 000 971 000 696 000 206 000
Sum egenkapital og gjeld
885 000 873 000 767 000 761 000 746 000 701 000 908 000 968 000 961 000 727 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0