Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
225 000 0 0 70 000 320 000 11 000 50 000 194 000 0
Andre driftsinntekter
3 857 000 1 922 000 1 257 000 1 280 000 1 472 000 1 025 000 1 259 000 310 000 100 000
Sum driftsinntekter
4 082 000 1 922 000 1 257 000 1 350 000 1 791 000 1 037 000 1 309 000 504 000 100 000
Varekostnad
0 -6 000 -1 000 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-246 000 -34 000 5 000 -102 000 -174 000 0 -29 000 0 0
Avskrivninger
-39 000 -28 000 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 770 000 -1 750 000 -1 697 000 -1 075 000 -1 379 000 -918 000 -906 000 -480 000 -107 000
Sum driftskostnader
-4 055 000 -1 818 000 -1 693 000 -1 177 000 -1 553 000 -918 000 -935 000 -480 000 -107 000
Driftsresultat
27 000 104 000 -435 000 173 000 238 000 119 000 374 000 24 000 -7 000
Sum finansinntekter
1 000 0 1 000 1 000 1 000 1 000 6 000 0 0
Sum finansutgifter
-4 000 -6 000 -5 000 -2 000 -2 000 -3 000 -1 000 0 0
Resultat før skatt
24 000 99 000 -439 000 171 000 237 000 116 000 379 000 24 000 -7 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
24 000 99 000 -439 000 171 000 237 000 116 000 379 000 24 000 -7 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
24 000 99 000 -439 000 171 000 237 000 116 000 379 000 24 000 -7 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
24 000 99 000 0 171 000 237 000 116 000 379 000 22 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
205 000 83 000 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
205 000 83 000 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
205 000 83 000 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
54 000 54 000 60 000 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
54 000 54 000 60 000 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
42 000 156 000 169 000 355 000 34 000 23 000 432 000 242 000 0
Andre fordringer
106 000 8 000 148 000 18 000 68 000 201 000 189 000 1 463 000 8 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
148 000 165 000 317 000 373 000 103 000 225 000 621 000 1 706 000 8 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 272 000 897 000 460 000 786 000 1 079 000 565 000 360 000 50 000 1 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 474 000 1 115 000 837 000 1 159 000 1 182 000 790 000 981 000 1 756 000 9 000
Sum eiendeler
1 679 000 1 198 000 837 000 1 159 000 1 182 000 790 000 981 000 1 756 000 9 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Annen egenkapital
419 000 395 000 297 000 736 000 564 000 517 000 401 000 22 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
419 000 395 000 297 000 736 000 564 000 517 000 401 000 22 000 -2 000
Sum egenkapital
619 000 595 000 497 000 936 000 764 000 527 000 411 000 32 000 8 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
616 000 186 000 184 000 40 000 97 000 8 000 117 000 12 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
123 000 146 000 20 000 177 000 40 000 0 26 000 383 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
320 000 270 000 135 000 5 000 280 000 255 000 427 000 1 329 000 0
Sum kortsiktig gjeld
1 060 000 602 000 340 000 223 000 417 000 263 000 570 000 1 724 000 0
Sum gjeld
1 060 000 602 000 340 000 223 000 417 000 263 000 570 000 1 724 000 0
Sum egenkapital og gjeld
1 679 000 1 198 000 837 000 1 159 000 1 182 000 790 000 981 000 1 756 000 9 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0