Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
822 000 765 000 729 000 633 000 576 000 523 000 523 000 500 000 413 000 368 000
Sum driftsinntekter
822 000 765 000 729 000 633 000 576 000 523 000 523 000 500 000 413 000 368 000
Varekostnad
0 -11 000 -3 000 -2 000 -7 000 -74 000 0 -8 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-34 000 -34 000 -34 000 -34 000 -34 000 -34 000 -29 000 -29 000 -17 000 -17 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-738 000 -666 000 -560 000 -633 000 -636 000 -452 000 -450 000 -390 000 -376 000 -328 000
Sum driftskostnader
-772 000 -711 000 -597 000 -669 000 -677 000 -560 000 -479 000 -427 000 -393 000 -345 000
Driftsresultat
50 000 54 000 133 000 -35 000 -102 000 -37 000 45 000 74 000 20 000 22 000
Sum finansinntekter
8 000 7 000 4 000 4 000 5 000 7 000 13 000 7 000 4 000 2 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
58 000 61 000 137 000 -31 000 -98 000 -30 000 58 000 80 000 24 000 24 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
58 000 61 000 137 000 -31 000 -98 000 -30 000 58 000 80 000 24 000 24 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
58 000 61 000 137 000 -31 000 -98 000 -30 000 58 000 80 000 24 000 24 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
58 000 61 000 137 000 -31 000 -98 000 -30 000 58 000 80 000 24 000 24 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
13 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 24 000 13 000 5 000 8 000 1 000 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 24 000 13 000 5 000 8 000 1 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
13 000 24 000 13 000 5 000 8 000 1 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Andre fordringer
3 000 8 000 3 000 29 000 4 000 3 000 43 000 3 000 45 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
3 000 8 000 3 000 29 000 4 000 3 000 43 000 3 000 45 000 1 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 13 000
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 41 000 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 41 000 28 000 13 000
Kasse / Bank / Post
563 000 409 000 390 000 247 000 279 000 366 000 367 000 282 000 229 000 214 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
566 000 418 000 393 000 277 000 283 000 368 000 410 000 326 000 302 000 229 000
Sum eiendeler
579 000 442 000 406 000 282 000 290 000 369 000 410 000 326 000 302 000 229 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
462 000 404 000 342 000 206 000 237 000 335 000 365 000 307 000 226 000 203 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
462 000 404 000 342 000 206 000 237 000 335 000 365 000 307 000 226 000 203 000
Sum egenkapital
462 000 404 000 342 000 206 000 237 000 335 000 365 000 307 000 226 000 203 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
73 000 5 000 10 000 42 000 15 000 20 000 25 000 7 000 46 000 3 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
45 000 33 000 54 000 34 000 39 000 14 000 21 000 12 000 30 000 23 000
Sum kortsiktig gjeld
117 000 38 000 64 000 76 000 53 000 34 000 46 000 19 000 76 000 26 000
Sum gjeld
117 000 38 000 64 000 76 000 53 000 34 000 46 000 19 000 76 000 26 000
Sum egenkapital og gjeld
579 000 442 000 406 000 282 000 290 000 369 000 410 000 326 000 302 000 229 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0