Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 142 000 1 098 000 1 037 000 984 000 859 000 865 000 781 000 781 000 710 000 609 000
Sum driftsinntekter
1 142 000 1 098 000 1 037 000 984 000 859 000 865 000 781 000 781 000 710 000 609 000
Varekostnad
0 -5 000 -1 000 0 -1 000 -2 000 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-64 000 -62 000 -59 000 -57 000 -51 000 -46 000 -34 000 -17 000 -17 000 -17 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 022 000 -1 170 000 -869 000 -1 009 000 -964 000 -727 000 -738 000 -557 000 -551 000 -575 000
Sum driftskostnader
-1 086 000 -1 237 000 -929 000 -1 066 000 -1 016 000 -775 000 -772 000 -574 000 -568 000 -592 000
Driftsresultat
57 000 -138 000 108 000 -81 000 -157 000 90 000 9 000 207 000 142 000 16 000
Sum finansinntekter
7 000 7 000 6 000 8 000 9 000 12 000 19 000 3 000 1 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0 -3 000
Resultat før skatt
64 000 -131 000 115 000 -74 000 -148 000 102 000 27 000 210 000 142 000 13 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
64 000 -131 000 115 000 -74 000 -148 000 102 000 27 000 210 000 142 000 13 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
64 000 -131 000 115 000 -74 000 -148 000 102 000 27 000 210 000 142 000 13 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
64 000 -131 000 115 000 -74 000 -148 000 102 000 27 000 210 000 142 000 13 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
19 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 36 000 20 000 7 000 12 000 1 000 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 36 000 20 000 7 000 12 000 1 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
19 000 36 000 20 000 7 000 12 000 1 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 2 000 0 0 0 0 0 6 000 0 0
Andre fordringer
58 000 102 000 49 000 80 000 0 0 0 36 000 106 000 20 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
59 000 104 000 49 000 80 000 0 0 0 42 000 106 000 20 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
351 000 264 000 418 000 335 000 422 000 582 000 479 000 421 000 227 000 83 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
410 000 368 000 467 000 415 000 422 000 582 000 479 000 463 000 332 000 103 000
Sum eiendeler
429 000 404 000 487 000 422 000 434 000 583 000 479 000 463 000 332 000 103 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
383 000 320 000 451 000 337 000 411 000 559 000 457 000 430 000 220 000 77 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
383 000 320 000 451 000 337 000 411 000 559 000 457 000 430 000 220 000 77 000
Sum egenkapital
383 000 320 000 451 000 337 000 411 000 559 000 457 000 430 000 220 000 77 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
11 000 59 000 10 000 64 000 2 000 2 000 4 000 13 000 64 000 5 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
35 000 25 000 26 000 22 000 21 000 22 000 18 000 20 000 49 000 21 000
Sum kortsiktig gjeld
46 000 84 000 36 000 85 000 23 000 24 000 22 000 33 000 113 000 26 000
Sum gjeld
46 000 84 000 36 000 85 000 23 000 24 000 22 000 33 000 113 000 26 000
Sum egenkapital og gjeld
429 000 404 000 487 000 422 000 434 000 583 000 479 000 463 000 332 000 103 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0