Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-6 000 -5 000 -3 000 -9 000 -10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -6 000 -2 000 -1 000
Sum driftskostnader
-6 000 -5 000 -3 000 -9 000 -10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -6 000 -2 000 -1 000
Driftsresultat
-6 000 -5 000 -3 000 -9 000 -10 000 -9 000 -7 000 -7 000 -6 000 -2 000 -1 000
Sum finansinntekter
0 291 000 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-6 000 286 000 -3 000 -9 000 -10 000 -9 000 -6 000 -7 000 -5 000 -2 000 -1 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-6 000 286 000 -3 000 -9 000 -10 000 -9 000 -6 000 -7 000 -5 000 -2 000 -1 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-6 000 286 000 -3 000 -9 000 -10 000 -9 000 -6 000 -7 000 -5 000 -2 000 -1 000
Utbytte
0 -70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-6 000 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
2 073 000 2 073 000 2 073 000 2 073 000 2 073 000 2 394 000 2 394 000 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 16 000 16 000 16 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 091 000 2 091 000 2 091 000 2 091 000 2 091 000 2 412 000 2 412 000 18 000 16 000 16 000 16 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 091 000 2 091 000 2 091 000 2 091 000 2 091 000 2 412 000 2 412 000 18 000 16 000 16 000 16 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 70 000 0 0 0 0 0 71 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 70 000 0 0 0 0 0 71 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 6 000 81 000 0 100 000 90 000 94 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
8 000 78 000 8 000 8 000 8 000 6 000 81 000 72 000 100 000 90 000 94 000
Sum eiendeler
2 099 000 2 169 000 2 099 000 2 099 000 2 099 000 2 418 000 2 493 000 90 000 116 000 106 000 110 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 2 300 000 2 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
188 000 194 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
188 000 194 000 22 000 -19 000 -10 000 -30 000 -21 000 -15 000 -8 000 -3 000 -1 000
Sum egenkapital
2 088 000 2 094 000 1 878 000 1 881 000 1 890 000 2 270 000 2 279 000 85 000 92 000 97 000 99 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 216 000 213 000 204 000 143 000 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 216 000 213 000 204 000 143 000 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
11 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 214 000 5 000 24 000 9 000 11 000
Sum kortsiktig gjeld
11 000 75 000 5 000 5 000 5 000 5 000 214 000 5 000 24 000 9 000 11 000
Sum gjeld
11 000 75 000 221 000 218 000 209 000 148 000 214 000 5 000 24 000 9 000 11 000
Sum egenkapital og gjeld
2 099 000 2 169 000 2 099 000 2 099 000 2 099 000 2 418 000 2 493 000 90 000 116 000 106 000 110 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0