Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-16 000 -23 000 -9 000 -13 000 -9 000 -10 000 -169 000 -6 000 -13 000 0
Sum driftskostnader
-16 000 -23 000 -9 000 -13 000 -9 000 -10 000 -169 000 -6 000 -13 000 0
Driftsresultat
-16 000 -23 000 -9 000 -13 000 -9 000 -10 000 -169 000 -6 000 -13 000 0
Sum finansinntekter
512 000 441 000 47 000 4 000 0 8 000 2 000 000 250 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -10 000 -17 000 -12 000 0 0 0 0
Resultat før skatt
497 000 417 000 38 000 -20 000 -25 000 -15 000 1 832 000 244 000 -13 000 0
Skattekostnad
-3 000 -8 000 -1 000 0 0 1 000 -504 000 0 0 0
Ordinært resultat
493 000 409 000 37 000 -20 000 -25 000 -14 000 1 328 000 244 000 -13 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
493 000 409 000 37 000 -20 000 -25 000 -14 000 1 328 000 244 000 -13 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
493 000 409 000 37 000 20 000 25 000 14 000 1 328 000 244 000 -13 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
2 411 000 2 411 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 390 000 2 280 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
2 712 000 2 711 000 2 690 000 2 690 000 2 690 000 2 690 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 330 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 712 000 2 711 000 2 690 000 2 690 000 2 690 000 2 690 000 2 440 000 2 440 000 2 440 000 2 330 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 43 000 1 471 000 1 172 000 1 889 000 1 516 000 2 250 000 250 000 0 0
Konsernfordringer
1 028 000 929 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 028 000 972 000 1 471 000 1 172 000 1 889 000 1 515 000 2 250 000 250 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
22 000 22 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 049 000 994 000 1 471 000 1 173 000 1 889 000 1 515 000 2 250 000 250 000 0 0
Sum eiendeler
3 761 000 3 706 000 4 162 000 3 863 000 4 579 000 4 206 000 4 690 000 2 690 000 2 440 000 2 330 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 017 000 1 617 000 2 317 000 2 317 000 2 317 000 2 317 000 2 317 000 2 317 000 2 317 000 2 330 000
Annen egenkapital
2 451 000 1 958 000 1 548 000 1 511 000 1 532 000 1 557 000 1 571 000 244 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 451 000 1 958 000 1 548 000 1 511 000 1 532 000 1 557 000 1 571 000 244 000 0 0
Sum egenkapital
3 468 000 3 575 000 3 865 000 3 828 000 3 849 000 3 874 000 3 888 000 2 561 000 2 317 000 2 330 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
3 000 0 1 000 0 0 300 000 504 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
32 000 61 000 0 0 0 0 0 0 123 000 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
258 000 70 000 296 000 35 000 731 000 32 000 298 000 130 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
293 000 131 000 296 000 35 000 731 000 332 000 802 000 130 000 123 000 0
Sum gjeld
293 000 131 000 296 000 35 000 731 000 332 000 802 000 130 000 123 000 0
Sum egenkapital og gjeld
3 761 000 3 706 000 4 162 000 3 863 000 4 579 000 4 206 000 4 690 000 2 690 000 2 440 000 2 330 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0