Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
395 000 350 000 521 000 125 000 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
395 000 350 000 521 000 125 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 -399 000 0 -254 000 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -237 000 -241 000 -247 000 0 0 0 -20 000 -715 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-70 000 -59 000 -67 000 -46 000 -28 000 -25 000 -18 000 -44 000 -141 000
Sum driftskostnader
-70 000 -695 000 -308 000 -547 000 -28 000 -25 000 -18 000 -64 000 -856 000
Driftsresultat
325 000 -345 000 213 000 -421 000 -28 000 -25 000 -18 000 -65 000 -855 000
Sum finansinntekter
116 000 103 000 115 000 120 000 838 000 695 000 720 000 563 000 141 133 000
Sum finansutgifter
0 0 -2 000 0 -2 000 -2 000 0 0 0
Resultat før skatt
441 000 -241 000 326 000 -301 000 809 000 668 000 702 000 498 000 140 277 000
Skattekostnad
-80 000 -19 000 -66 000 -46 000 -82 000 -161 000 -197 000 -140 000 -111 000
Ordinært resultat
362 000 -260 000 260 000 -347 000 727 000 507 000 506 000 358 000 140 167 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
362 000 -260 000 260 000 -347 000 727 000 507 000 506 000 358 000 140 167 000
Utbytte
-400 000 -400 000 0 0 0 -550 000 0 0 -4 421 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-38 000 -660 000 240 000 1 147 000 177 000 -43 000 6 000 -358 000 135 746 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
3 599 000 3 429 000 3 429 000 2 829 000 444 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
3 599 000 3 429 000 3 429 000 2 829 000 444 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 599 000 3 429 000 3 429 000 2 829 000 444 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
3 000 3 000 3 000 538 000 445 000 460 000 0 1 729 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
3 000 3 000 3 000 538 000 445 000 460 000 0 1 729 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
3 779 000 1 123 000 1 545 000 1 798 000 2 087 000 3 695 000 0 0 0
Markedsobligasjoner
1 829 000 4 240 000 4 660 000 4 532 000 5 448 000 1 020 000 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
5 608 000 5 362 000 6 206 000 6 330 000 7 534 000 4 715 000 0 0 0
Kasse / Bank / Post
649 000 1 159 000 1 058 000 1 483 000 3 575 000 6 722 000 11 893 000 31 810 000 143 108 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 260 000 6 524 000 7 267 000 8 351 000 11 554 000 11 897 000 11 893 000 33 539 000 143 108 000
Sum eiendeler
9 859 000 9 953 000 10 695 000 11 180 000 11 998 000 11 897 000 11 893 000 33 539 000 143 108 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 410 000 2 702 000
Annen egenkapital
8 868 000 8 906 000 9 566 000 9 806 000 10 953 000 10 776 000 10 818 000 11 213 000 135 829 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
8 868 000 8 906 000 9 566 000 9 806 000 10 953 000 10 776 000 10 818 000 11 213 000 135 829 000
Sum egenkapital
9 278 000 9 316 000 9 976 000 10 216 000 11 363 000 11 186 000 11 228 000 11 623 000 138 531 000
SumAvsetnForpl
114 000 89 000 111 000 46 000 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
114 000 89 000 111 000 46 000 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
114 000 89 000 111 000 46 000 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 5 000 5 000 5 000 0 0 0 19 000 49 000
Betalbar skatt
55 000 41 000 0 0 82 000 161 000 197 000 140 000 108 000
Skyldig offentlige avgifter
0 4 000 4 000 90 000 0 0 0 16 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
400 000 400 000 500 000 800 000 550 000 550 000 500 000 0 4 421 000
Annen kortsiktig gjeld
12 000 99 000 600 000 824 000 553 000 0 468 000 21 742 000 0
Sum kortsiktig gjeld
467 000 548 000 608 000 919 000 636 000 711 000 664 000 21 916 000 4 578 000
Sum gjeld
581 000 637 000 719 000 965 000 636 000 711 000 664 000 21 916 000 4 578 000
Sum egenkapital og gjeld
9 859 000 9 953 000 10 695 000 11 180 000 11 998 000 11 897 000 11 893 000 33 539 000 143 108 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0