Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
10 000 10 000 8 000 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
10 000 10 000 8 000 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-38 000 -53 000 -56 000 -136 000 -72 000 -68 000 -39 000 -13 000
Sum driftskostnader
-38 000 -53 000 -56 000 -136 000 -72 000 -68 000 -39 000 -13 000
Driftsresultat
-28 000 -43 000 -49 000 -136 000 -72 000 -68 000 -39 000 -13 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 2 000 0 501 000 39 000 100 000
Sum finansutgifter
-365 000 -390 000 -460 000 -399 000 -441 000 -314 000 0 0
Resultat før skatt
-393 000 -432 000 -509 000 -532 000 -513 000 120 000 0 87 000
Skattekostnad
106 000 114 000 142 000 149 000 143 000 -34 000 0 0
Ordinært resultat
-287 000 -319 000 -366 000 -383 000 -370 000 86 000 0 87 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-287 000 -319 000 -366 000 -383 000 -370 000 86 000 0 87 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 -85 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-287 000 -319 000 0 -95 000 370 000 86 000 0 2 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
280 000 280 000 280 000 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 64 000 86 000 223 000 74 000 0 0 0
Immatrielle midler
280 000 344 000 366 000 223 000 74 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
14 584 000 15 453 000 15 818 000 12 969 000 12 969 000 13 164 000 5 353 000 5 353 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
14 584 000 15 453 000 15 818 000 12 969 000 12 969 000 13 164 000 5 353 000 5 353 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
14 864 000 15 797 000 16 183 000 13 192 000 13 043 000 13 164 000 5 353 000 5 353 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
1 047 000 0 0 0 15 000 260 000 3 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 72 000
Sum Fordringer
1 047 000 0 0 0 15 000 260 000 3 000 72 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
5 000 1 000 1 000 112 000 6 000 34 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 051 000 1 000 1 000 112 000 22 000 293 000 3 000 72 000
Sum eiendeler
15 915 000 15 799 000 16 184 000 13 304 000 13 065 000 13 458 000 5 356 000 5 426 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
575 000 575 000 4 684 000 5 050 000 5 338 000 5 338 000 5 338 000 5 338 000
Annen egenkapital
3 504 000 3 790 000 0 0 95 000 89 000 2 000 2 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
3 504 000 3 790 000 0 0 95 000 89 000 2 000 2 000
Sum egenkapital
4 079 000 4 365 000 4 684 000 5 050 000 5 433 000 5 427 000 5 341 000 5 340 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
9 866 000 10 573 000 10 864 000 7 389 000 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 4 900 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 4 600 000 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
7 866 000 8 573 000 8 864 000 2 789 000 7 489 000 3 089 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
9 866 000 10 573 000 10 864 000 7 389 000 7 489 000 7 989 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 34 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
1 971 000 847 000 623 000 817 000 122 000 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 85 000
Annen kortsiktig gjeld
0 13 000 13 000 48 000 20 000 8 000 16 000 0
Sum kortsiktig gjeld
1 971 000 860 000 636 000 865 000 142 000 41 000 16 000 85 000
Sum gjeld
11 837 000 11 433 000 11 500 000 8 254 000 7 631 000 8 030 000 16 000 85 000
Sum egenkapital og gjeld
15 915 000 15 799 000 16 184 000 13 304 000 13 065 000 13 458 000 5 356 000 5 426 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0