Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 5 000 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 5 000 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-13 000 -13 000 -14 000 -12 000 -10 000 -7 000 -5 000 -11 000 -8 000
Sum driftskostnader
-13 000 -13 000 -14 000 -12 000 -10 000 -7 000 -5 000 -11 000 -8 000
Driftsresultat
-13 000 -13 000 -14 000 -12 000 -10 000 -7 000 0 -11 000 -8 000
Sum finansinntekter
0 1 000 0 0 222 000 0 0 13 000 1 347 000
Sum finansutgifter
0 0 0 -3 000 0 -205 000 -250 000 -175 000 -7 000
Resultat før skatt
-13 000 -12 000 -14 000 -15 000 212 000 -212 000 -250 000 -173 000 1 332 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-13 000 -12 000 -14 000 -15 000 211 000 -212 000 -250 000 -173 000 1 332 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-13 000 -12 000 -14 000 -15 000 211 000 -212 000 -250 000 -173 000 1 332 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 050 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-13 000 -12 000 -14 000 -15 000 78 000 0 109 000 173 000 282 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 285 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
68 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
178 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 360 000 535 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
178 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 360 000 535 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 85 000 93 000 96 000 39 000 0 0 133 000 1 060 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 69 000 0 123 000 0 0
Sum Fordringer
0 85 000 93 000 96 000 108 000 0 123 000 133 000 1 060 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 000 1 000 1 000 13 000 15 000 15 000 1 000 1 000 112 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 000 86 000 95 000 109 000 123 000 15 000 123 000 134 000 1 172 000
Sum eiendeler
179 000 196 000 205 000 219 000 233 000 125 000 233 000 494 000 1 707 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 374 000 374 000 374 000
Annen egenkapital
79 000 93 000 105 000 119 000 133 000 0 0 109 000 282 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
79 000 93 000 105 000 119 000 133 000 -78 000 -141 000 109 000 282 000
Sum egenkapital
179 000 193 000 205 000 219 000 233 000 22 000 233 000 483 000 656 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 4 000 0 0 0 0 0 6 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 1 050 000
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 104 000 0 5 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 4 000 0 0 0 104 000 0 11 000 1 050 000
Sum gjeld
0 4 000 0 0 0 104 000 0 11 000 1 050 000
Sum egenkapital og gjeld
179 000 196 000 205 000 219 000 233 000 125 000 233 000 494 000 1 706 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0