Resultatregnskap 2012 2009 2006
Salgsinntekter
0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0
Varekostnad
0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-1 295 000 -424 000 -511 000
Avskrivninger
-61 000 -61 000 -61 000
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-927 000 -740 000 -201 000
Sum driftskostnader
-2 283 000 -1 225 000 -773 000
Driftsresultat
-2 283 000 -1 226 000 -773 000
Sum finansinntekter
2 732 000 44 604 000 837 000
Sum finansutgifter
-1 499 000 -8 383 000 0
Resultat før skatt
-1 051 000 34 995 000 64 000
Skattekostnad
615 000 -5 889 000 -18 000
Ordinært resultat
-435 000 29 106 000 46 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
-435 000 29 106 000 46 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-435 000 28 929 000 -46 000
Balanseregnskap 2012 2009 2006
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
10 048 000 0 20 000
Immatrielle midler
10 048 000 0 20 000
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
61 000 243 000 425 000
Varige driftsmidler
61 000 243 000 425 000
Investering i datterselskap
11 780 000 51 439 000 48 319 000
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
11 830 000 8 700 000 0
Investering i tilknyttet selskap
37 000 0 0
Lån til tilknyttet selskap
1 661 000 0 0
InvesteringAksjerAndeler
6 501 000 116 000 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
31 809 000 60 255 000 48 319 000
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
41 918 000 60 498 000 48 765 000
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
0 0 0
Andre fordringer
1 679 000 3 758 000 0
Konsernfordringer
6 000 0 837 000
Sum Fordringer
1 685 000 3 758 000 837 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
11 713 000 88 641 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 78 000 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
11 713 000 88 719 000 0
Kasse / Bank / Post
681 000 13 684 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
14 079 000 106 161 000 837 000
Sum eiendeler
55 997 000 166 659 000 49 601 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
63 575 000 56 258 000 48 843 000
Annen egenkapital
0 28 929 000 46 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-29 578 000 28 929 000 46 000
Sum egenkapital
33 997 000 85 187 000 48 889 000
SumAvsetnForpl
0 2 476 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
0 2 476 000 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 45 260 000 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 45 260 000 0
Øvrig langsiktig gjeld
21 864 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
21 864 000 47 736 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 30 458 000 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
6 000 0 0
Betalbar skatt
0 3 368 000 0
Skyldig offentlige avgifter
37 000 38 000 411 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 181 000
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
93 000 -128 000 120 000
Sum kortsiktig gjeld
136 000 33 736 000 712 000
Sum gjeld
22 000 000 81 472 000 712 000
Sum egenkapital og gjeld
55 997 000 166 659 000 49 601 000
Pant
0 0 0