Resultatregnskap 2016 2012 2009 2006
Salgsinntekter
0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 088 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 088 000 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
-673 000 -1 295 000 -424 000 -511 000
Avskrivninger
0 -61 000 -61 000 -61 000
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 054 000 -927 000 -740 000 -201 000
Sum driftskostnader
-1 727 000 -2 283 000 -1 225 000 -773 000
Driftsresultat
-638 000 -2 283 000 -1 226 000 -773 000
Sum finansinntekter
457 000 2 732 000 44 604 000 837 000
Sum finansutgifter
-136 000 -1 499 000 -8 383 000 0
Resultat før skatt
-317 000 -1 051 000 34 995 000 64 000
Skattekostnad
-273 000 615 000 -5 889 000 -18 000
Ordinært resultat
-590 000 -435 000 29 106 000 46 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-590 000 -435 000 29 106 000 46 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-590 000 -435 000 28 929 000 -46 000
Balanseregnskap 2016 2012 2009 2006
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
7 879 000 10 048 000 0 20 000
Immatrielle midler
7 879 000 10 048 000 0 20 000
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 61 000 243 000 425 000
Varige driftsmidler
0 61 000 243 000 425 000
Investering i datterselskap
28 488 000 11 780 000 51 439 000 48 319 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 11 830 000 8 700 000 0
Investering i tilknyttet selskap
0 37 000 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 1 661 000 0 0
InvesteringAksjerAndeler
1 676 000 6 501 000 116 000 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
30 164 000 31 809 000 60 255 000 48 319 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
38 043 000 41 918 000 60 498 000 48 765 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0
Andre fordringer
696 000 1 679 000 3 758 000 0
Konsernfordringer
2 663 000 6 000 0 837 000
Sum Fordringer
3 359 000 1 685 000 3 758 000 837 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
643 000 11 713 000 88 641 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 78 000 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
643 000 11 713 000 88 719 000 0
Kasse / Bank / Post
52 491 000 681 000 13 684 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
56 493 000 14 079 000 106 161 000 837 000
Sum eiendeler
94 536 000 55 997 000 166 659 000 49 601 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
113 575 000 63 575 000 56 258 000 48 843 000
Annen egenkapital
-37 486 000 0 28 929 000 46 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-37 486 000 -29 578 000 28 929 000 46 000
Sum egenkapital
76 090 000 33 997 000 85 187 000 48 889 000
SumAvsetnForpl
0 0 2 476 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 2 476 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 45 260 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 45 260 000 0
Øvrig langsiktig gjeld
18 225 000 21 864 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
18 225 000 21 864 000 47 736 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 30 458 000 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
9 000 6 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 3 368 000 0
Skyldig offentlige avgifter
177 000 37 000 38 000 411 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 181 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
35 000 93 000 -128 000 120 000
Sum kortsiktig gjeld
221 000 136 000 33 736 000 712 000
Sum gjeld
18 446 000 22 000 000 81 472 000 712 000
Sum egenkapital og gjeld
94 536 000 55 997 000 166 659 000 49 601 000
Pant
0 0 0 0