Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Salgsinntekter
298 000 246 000 662 000 724 000 1 139 000 1 257 000 1 160 000 1 171 000 143 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
298 000 246 000 662 000 724 000 1 139 000 1 257 000 1 160 000 1 171 000 143 000
Varekostnad
-170 000 -98 000 -215 000 -185 000 -112 000 -71 000 -61 000 -52 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-77 000 -111 000 -337 000 -353 000 -620 000 -716 000 -698 000 -424 000 -50 000
Avskrivninger
0 0 -23 000 -29 000 -37 000 -66 000 -49 000 -61 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-53 000 -47 000 -115 000 -109 000 -144 000 -151 000 -127 000 -127 000 -6 000
Sum driftskostnader
-300 000 -256 000 -690 000 -676 000 -913 000 -1 004 000 -935 000 -664 000 -56 000
Driftsresultat
-2 000 -9 000 -28 000 48 000 227 000 253 000 224 000 507 000 87 000
Sum finansinntekter
0 1 000 4 000 8 000 7 000 6 000 14 000 5 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 -1 000 0
Resultat før skatt
-2 000 -8 000 -23 000 56 000 233 000 259 000 238 000 512 000 87 000
Skattekostnad
0 0 0 -16 000 -65 000 -73 000 -66 000 -143 000 -23 000
Ordinært resultat
-2 000 -8 000 -23 000 40 000 168 000 187 000 171 000 368 000 64 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-2 000 -8 000 -23 000 40 000 168 000 187 000 171 000 368 000 64 000
Utbytte
0 0 0 -128 000 -128 000 -256 000 -128 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-2 000 -8 000 -23 000 -88 000 40 000 -69 000 43 000 298 000 64 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 94 000 117 000 146 000 183 000 196 000 245 000 0
Varige driftsmidler
0 0 94 000 117 000 146 000 183 000 196 000 245 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 94 000 117 000 146 000 183 000 196 000 245 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
25 000 1 000 1 000 25 000 51 000 76 000 53 000 46 000 11 000
Andre fordringer
7 000 5 000 22 000 2 000 0 3 000 33 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
32 000 6 000 23 000 26 000 51 000 79 000 86 000 46 000 11 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
186 000 190 000 354 000 488 000 572 000 676 000 611 000 523 000 224 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
218 000 196 000 378 000 515 000 623 000 755 000 696 000 569 000 235 000
Sum eiendeler
218 000 196 000 471 000 632 000 769 000 938 000 893 000 814 000 235 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
63 000 65 000 266 000 289 000 377 000 337 000 406 000 363 000 64 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
63 000 65 000 266 000 289 000 377 000 337 000 406 000 363 000 64 000
Sum egenkapital
164 000 166 000 366 000 389 000 477 000 437 000 506 000 463 000 164 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
25 000 4 000 41 000 15 000 1 000 8 000 27 000 3 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 16 000 65 000 73 000 66 000 143 000 23 000
Skyldig offentlige avgifter
13 000 7 000 30 000 51 000 61 000 110 000 106 000 92 000 41 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 128 000 128 000 256 000 128 000 70 000 0
Annen kortsiktig gjeld
16 000 20 000 34 000 33 000 37 000 53 000 59 000 113 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
55 000 31 000 105 000 242 000 292 000 501 000 386 000 351 000 70 000
Sum gjeld
55 000 31 000 105 000 242 000 292 000 501 000 386 000 351 000 70 000
Sum egenkapital og gjeld
218 000 196 000 471 000 632 000 769 000 938 000 893 000 814 000 235 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0