Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
1 042 000 794 000 1 200 000 7 200 000 960 000 4 920 000 5 760 000 0
Sum driftsinntekter
1 042 000 794 000 1 200 000 7 200 000 960 000 4 920 000 5 760 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-51 000 -64 000 -45 000 -121 000 -49 000 -57 000 -80 000 -98 000
Sum driftskostnader
-51 000 -64 000 -45 000 -121 000 -49 000 -57 000 -80 000 -98 000
Driftsresultat
991 000 730 000 1 155 000 7 079 000 911 000 4 863 000 5 680 000 -98 000
Sum finansinntekter
258 000 317 000 359 000 223 000 566 000 395 000 577 000 11 056 000
Sum finansutgifter
-4 000 -9 000 -10 000 -34 000 0 -20 000 -18 000 -211 000
Resultat før skatt
1 245 000 1 038 000 1 505 000 7 268 000 1 477 000 5 238 000 6 239 000 10 746 000
Skattekostnad
-63 000 -75 000 -54 000 -93 000 -163 000 -141 000 -189 000 -5 000
Ordinært resultat
1 181 000 963 000 1 451 000 7 175 000 1 314 000 5 097 000 6 050 000 10 741 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 181 000 963 000 1 451 000 7 175 000 1 314 000 5 097 000 6 050 000 10 741 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
981 000 963 000 -1 451 000 -7 175 000 -1 314 000 -5 097 000 -6 050 000 3 241 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
688 000 688 000 688 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 1 156 000 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 1 625 000 1 625 000 1 625 000 1 625 000 2 732 000
ObligAndFordringer
7 986 000 7 100 000 6 073 000 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
8 674 000 7 788 000 6 760 000 2 781 000 2 781 000 2 781 000 2 781 000 2 732 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
8 674 000 7 788 000 6 760 000 2 781 000 2 781 000 2 781 000 2 781 000 2 732 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 15 000 000 10 684 000 12 008 000 8 303 000 7 984 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 15 000 000 10 684 000 12 008 000 8 303 000 7 984 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
55 000 88 000 118 000 17 000 210 000 100 000 277 000 330 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
55 000 88 000 118 000 15 016 000 10 894 000 12 108 000 8 581 000 8 314 000
Sum eiendeler
8 728 000 7 876 000 6 878 000 17 797 000 13 675 000 14 889 000 11 361 000 11 046 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
120 000 120 000 120 000 360 000 360 000 360 000 360 000 300 000
Annen egenkapital
8 171 000 7 189 000 6 226 000 14 327 000 10 602 000 14 388 000 9 291 000 3 241 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
8 171 000 7 189 000 6 226 000 14 327 000 10 602 000 14 388 000 9 291 000 3 241 000
Sum egenkapital
8 291 000 7 309 000 6 346 000 14 687 000 10 962 000 14 748 000 9 651 000 3 541 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 3 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 3 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 3 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
13 000 13 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
63 000 75 000 54 000 93 000 163 000 141 000 192 000 2 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 0 0 0 0 0 0 7 500 000
Annen kortsiktig gjeld
362 000 480 000 478 000 3 017 000 2 550 000 0 1 518 000 7 500 000
Sum kortsiktig gjeld
437 000 567 000 532 000 3 110 000 2 713 000 141 000 1 710 000 7 502 000
Sum gjeld
437 000 567 000 532 000 3 110 000 2 713 000 141 000 1 710 000 7 505 000
Sum egenkapital og gjeld
8 728 000 7 876 000 6 878 000 17 797 000 13 675 000 14 889 000 11 361 000 11 046 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0