Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 652 000 1 204 000 1 583 000 276 000 0 0 735 000 1 022 000 600 000 768 000
Andre driftsinntekter
0 0 -138 000 138 000 0 0 0 91 000 -158 000 158 000
Sum driftsinntekter
1 652 000 1 204 000 1 445 000 414 000 0 0 735 000 1 113 000 442 000 926 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 -11 000 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-887 000 -949 000 -1 258 000 0 0 -6 000 -677 000 -636 000 -434 000 -349 000
Avskrivninger
-31 000 -24 000 0 0 -13 000 -5 000 -8 000 -15 000 -17 000 -6 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-292 000 -260 000 -300 000 -88 000 -15 000 -41 000 -315 000 -223 000 -183 000 -219 000
Sum driftskostnader
-1 210 000 -1 233 000 -1 558 000 -88 000 -28 000 -52 000 -1 000 000 -874 000 -645 000 -574 000
Driftsresultat
441 000 -28 000 -114 000 326 000 -28 000 -53 000 -265 000 238 000 -204 000 351 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 0 0 0 0 3 000 14 000 5 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 -2 000 -2 000 -3 000 0
Resultat før skatt
442 000 -28 000 -113 000 326 000 -28 000 -53 000 -267 000 240 000 -192 000 356 000
Skattekostnad
-71 000 0 0 0 0 0 -52 000 38 000 0 -97 000
Ordinært resultat
371 000 -28 000 -113 000 326 000 -28 000 -53 000 -319 000 277 000 -192 000 259 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
371 000 -28 000 -113 000 326 000 -28 000 -53 000 -319 000 277 000 -192 000 259 000
Utbytte
-200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
171 000 -28 000 -113 000 270 000 0 -25 000 -319 000 277 000 -192 000 259 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
71 000 55 000 0 0 0 13 000 18 000 0 15 000 14 000
Varige driftsmidler
71 000 55 000 0 0 0 13 000 18 000 0 15 000 14 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
71 000 55 000 0 0 0 13 000 18 000 0 15 000 14 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
213 000 0 138 000 385 000 0 0 209 000 188 000 0 158 000
Andre fordringer
5 000 21 000 19 000 17 000 16 000 22 000 14 000 47 000 3 000 2 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
218 000 21 000 158 000 401 000 16 000 22 000 223 000 235 000 3 000 160 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
593 000 331 000 657 000 34 000 28 000 37 000 85 000 627 000 345 000 486 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
812 000 352 000 815 000 435 000 44 000 59 000 308 000 861 000 349 000 645 000
Sum eiendeler
883 000 408 000 815 000 435 000 44 000 72 000 326 000 861 000 364 000 659 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
300 000 129 000 157 000 270 000 0 0 25 000 344 000 67 000 259 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
300 000 129 000 157 000 270 000 -56 000 -28 000 25 000 344 000 67 000 259 000
Sum egenkapital
400 000 229 000 257 000 370 000 44 000 72 000 125 000 444 000 167 000 359 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 42 000 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
71 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 97 000
Skyldig offentlige avgifter
142 000 124 000 414 000 65 000 0 0 143 000 251 000 160 000 169 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
70 000 54 000 102 000 0 0 0 58 000 152 000 37 000 34 000
Sum kortsiktig gjeld
482 000 178 000 558 000 65 000 0 0 201 000 417 000 196 000 300 000
Sum gjeld
482 000 178 000 558 000 65 000 0 0 201 000 417 000 196 000 300 000
Sum egenkapital og gjeld
883 000 408 000 815 000 435 000 44 000 72 000 326 000 861 000 364 000 659 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0