Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
1 720 000 2 197 000 1 979 000 1 762 000 1 479 000 1 913 000 2 544 000 1 154 000
Andre driftsinntekter
5 000 0 0 0 0 113 000 0 0
Sum driftsinntekter
1 725 000 2 197 000 1 979 000 1 762 000 1 479 000 2 026 000 2 544 000 1 154 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 -14 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-757 000 -736 000 -685 000 -711 000 -680 000 -725 000 -660 000 -299 000
Avskrivninger
-622 000 -594 000 -609 000 -620 000 -620 000 -593 000 -296 000 -123 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-272 000 -302 000 -258 000 -204 000 -184 000 -194 000 -117 000 -34 000
Sum driftskostnader
-1 651 000 -1 632 000 -1 552 000 -1 535 000 -1 484 000 -1 526 000 -1 073 000 -456 000
Driftsresultat
74 000 565 000 427 000 228 000 -5 000 500 000 1 471 000 698 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 1 000 1 000 3 000 1 000 3 000
Sum finansutgifter
-13 000 -62 000 -95 000 -139 000 -163 000 -191 000 -182 000 -72 000
Resultat før skatt
61 000 503 000 332 000 89 000 -167 000 312 000 1 290 000 630 000
Skattekostnad
-17 000 -126 000 -93 000 -25 000 47 000 -87 000 -361 000 -173 000
Ordinært resultat
45 000 378 000 239 000 64 000 -120 000 225 000 929 000 456 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
45 000 378 000 239 000 64 000 -120 000 225 000 929 000 456 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
261 000 526 000 128 000 0 0 0 872 000 0
Overført til/fra egenkapital
-217 000 -148 000 111 000 64 000 -120 000 225 000 57 000 456 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
2 425 000 3 019 000 3 613 000 4 207 000 4 801 000 5 395 000 2 660 000 2 930 000
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
110 000 0 0 15 000 41 000 66 000 92 000 117 000
Varige driftsmidler
2 535 000 3 019 000 3 613 000 4 222 000 4 841 000 5 461 000 2 752 000 3 047 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
2 535 000 3 019 000 3 613 000 4 222 000 4 841 000 5 461 000 2 752 000 3 047 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
1 008 000 1 253 000 968 000 1 151 000 596 000 1 094 000 1 526 000 605 000
Andre fordringer
0 0 0 0 0 33 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 550 000 0 0
Sum Fordringer
1 008 000 1 253 000 968 000 1 151 000 596 000 1 677 000 1 526 000 605 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
88 000 64 000 163 000 88 000 83 000 58 000 126 000 84 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 095 000 1 317 000 1 131 000 1 239 000 679 000 1 735 000 1 652 000 689 000
Sum eiendeler
3 630 000 4 336 000 4 744 000 5 461 000 5 520 000 7 196 000 4 403 000 3 736 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
496 000 496 000 496 000 496 000 496 000 496 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
429 000 645 000 793 000 682 000 618 000 738 000 513 000 456 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
429 000 645 000 793 000 682 000 618 000 738 000 513 000 456 000
Sum egenkapital
925 000 1 141 000 1 289 000 1 178 000 1 114 000 1 234 000 613 000 556 000
SumAvsetnForpl
336 000 416 000 495 000 452 000 427 000 474 000 199 000 140 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
336 000 416 000 495 000 452 000 427 000 474 000 199 000 140 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 680 000 1 640 000 2 600 000 2 841 000 4 080 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 680 000 1 640 000 2 600 000 2 841 000 4 080 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 2 200 000 2 800 000
Sum langsiktig gjeld
336 000 1 096 000 2 135 000 3 052 000 3 268 000 4 554 000 2 399 000 2 940 000
Skyldig konsernbidrag
261 000 526 000 128 000 0 0 0 872 000 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
28 000 8 000 9 000 7 000 0 4 000 5 000 18 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 33 000
Skyldig offentlige avgifter
102 000 206 000 169 000 250 000 167 000 131 000 129 000 142 000
Kortsiktig konserngjeld
2 137 000 1 779 000 1 048 000 870 000 870 000 1 141 000 1 174 000 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
102 000 104 000 93 000 103 000 100 000 133 000 83 000 46 000
Sum kortsiktig gjeld
2 369 000 2 098 000 1 319 000 1 230 000 1 138 000 1 408 000 1 391 000 240 000
Sum gjeld
2 705 000 3 194 000 3 454 000 4 282 000 4 406 000 5 962 000 3 790 000 3 180 000
Sum egenkapital og gjeld
3 630 000 4 336 000 4 744 000 5 461 000 5 520 000 7 196 000 4 403 000 3 736 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0