Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-9 000 -8 000 -24 000 -31 000 -8 000 -23 000 -12 000 -7 000 -37 000 0
Sum driftskostnader
-9 000 -8 000 -24 000 -31 000 -8 000 -23 000 -12 000 -7 000 -37 000 0
Driftsresultat
-9 000 -8 000 -24 000 -31 000 -8 000 -23 000 -8 000 -7 000 -37 000 0
Sum finansinntekter
8 000 4 000 10 000 467 000 16 000 8 000 125 000 0 155 000 0
Sum finansutgifter
0 0 0 -26 000 0 -17 000 -3 000 0 -58 000 0
Resultat før skatt
-1 000 -4 000 -14 000 410 000 7 000 -32 000 114 000 -7 000 61 000 0
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-1 000 -4 000 -14 000 410 000 7 000 -32 000 114 000 -7 000 61 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-1 000 -4 000 -14 000 410 000 7 000 -32 000 42 000 -7 000 61 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-1 000 -4 000 -14 000 410 000 7 000 -32 000 42 000 -7 000 61 000 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
265 000 265 000 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 220 000 205 000 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
195 000 95 000 0 0 813 000 338 000 338 000 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 16 000 15 000 87 000 147 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
460 000 460 000 280 000 282 000 829 000 354 000 353 000 87 000 147 000 176 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
460 000 460 000 280 000 282 000 829 000 354 000 353 000 87 000 147 000 176 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0
Andre fordringer
30 000 25 000 0 0 0 0 4 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
30 000 25 000 0 0 0 0 9 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 95 000 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
72 000 78 000 192 000 300 000 130 000 165 000 176 000 79 000 26 000 46 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
103 000 103 000 287 000 300 000 130 000 165 000 184 000 79 000 26 000 46 000
Sum eiendeler
562 000 563 000 567 000 581 000 959 000 518 000 537 000 166 000 173 000 222 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 104 000
Annen egenkapital
462 000 463 000 467 000 481 000 71 000 64 000 96 000 54 000 61 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
462 000 463 000 467 000 481 000 71 000 64 000 96 000 54 000 61 000 0
Sum egenkapital
562 000 563 000 567 000 581 000 171 000 164 000 196 000 154 000 161 000 104 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 788 000 338 000 338 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 788 000 338 000 338 000 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 17 000 3 000 12 000 12 000 118 000
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 17 000 3 000 12 000 12 000 118 000
Sum gjeld
0 0 0 0 788 000 355 000 341 000 12 000 12 000 118 000
Sum egenkapital og gjeld
562 000 563 000 567 000 581 000 959 000 518 000 537 000 166 000 173 000 222 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0