Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
2 736 000 2 629 000 2 966 000 3 431 000 2 925 000 3 039 000 2 951 000 2 847 000
Andre driftsinntekter
8 000 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 744 000 2 629 000 2 966 000 3 431 000 2 925 000 3 039 000 2 951 000 2 847 000
Varekostnad
-1 646 000 -1 616 000 -1 899 000 -2 071 000 -1 903 000 -1 730 000 -1 916 000 -1 808 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-869 000 -672 000 -703 000 -752 000 -688 000 -602 000 -577 000 -620 000
Avskrivninger
-63 000 0 0 0 -7 000 -7 000 -7 000 -7 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-632 000 -469 000 -452 000 -441 000 -451 000 -421 000 -391 000 -332 000
Sum driftskostnader
-3 210 000 -2 757 000 -3 054 000 -3 264 000 -3 049 000 -2 760 000 -2 891 000 -2 767 000
Driftsresultat
-465 000 -129 000 -88 000 168 000 -124 000 279 000 61 000 81 000
Sum finansinntekter
7 000 4 000 2 000 4 000 1 000 2 000 2 000 2 000
Sum finansutgifter
-23 000 -3 000 -6 000 -4 000 -10 000 -1 000 -8 000 -5 000
Resultat før skatt
-481 000 -128 000 -92 000 168 000 -134 000 279 000 55 000 78 000
Skattekostnad
0 -29 000 23 000 -48 000 36 000 -78 000 -17 000 -20 000
Ordinært resultat
-481 000 -157 000 -68 000 120 000 -98 000 201 000 38 000 58 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-481 000 -157 000 -68 000 120 000 -98 000 201 000 38 000 58 000
Utbytte
0 0 0 -100 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -150 000 -68 000 20 000 97 000 200 000 38 000 58 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 29 000 6 000 54 000 18 000 15 000 8 000
Immatrielle midler
0 0 29 000 6 000 54 000 18 000 15 000 8 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
481 000 0 0 0 0 7 000 14 000 21 000
Varige driftsmidler
481 000 0 0 0 0 7 000 14 000 21 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
481 000 0 29 000 6 000 54 000 25 000 29 000 29 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
610 000 427 000 509 000 550 000 457 000 491 000 407 000 450 000
Varebeholdning
610 000 427 000 509 000 550 000 457 000 491 000 407 000 450 000
Kundefordringer
29 000 104 000 17 000 101 000 37 000 137 000 71 000 42 000
Andre fordringer
12 000 6 000 16 000 13 000 8 000 0 0 65 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
41 000 110 000 32 000 113 000 45 000 137 000 71 000 107 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
75 000 282 000 414 000 428 000 407 000 424 000 333 000 368 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
725 000 818 000 955 000 1 091 000 909 000 1 052 000 812 000 925 000
Sum eiendeler
1 206 000 818 000 985 000 1 098 000 963 000 1 076 000 841 000 954 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 399 000 549 000
Annen egenkapital
0 0 150 000 218 000 198 000 295 000 95 000 58 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-489 000 -8 000 150 000 218 000 198 000 295 000 95 000 58 000
Sum egenkapital
-90 000 391 000 549 000 617 000 597 000 695 000 494 000 607 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
183 000 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
183 000 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
183 000 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
285 000 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
279 000 92 000 206 000 122 000 100 000 49 000 85 000 102 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 81 000 18 000 28 000
Skyldig offentlige avgifter
69 000 181 000 157 000 161 000 187 000 185 000 160 000 155 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 100 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
481 000 155 000 73 000 98 000 78 000 68 000 82 000 62 000
Sum kortsiktig gjeld
1 113 000 427 000 436 000 481 000 366 000 382 000 346 000 347 000
Sum gjeld
1 296 000 427 000 436 000 481 000 366 000 382 000 346 000 347 000
Sum egenkapital og gjeld
1 206 000 818 000 985 000 1 098 000 963 000 1 076 000 841 000 954 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0