Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
6 127 000 5 950 000 6 037 000 8 744 000 4 769 000 7 249 000 9 673 000 0
Sum driftsinntekter
6 127 000 5 950 000 6 037 000 8 744 000 4 769 000 7 249 000 9 673 000 0
Varekostnad
0 -14 000 -9 000 -11 000 -5 000 -2 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-57 000 -41 000 -43 000 -42 000 -31 000 -19 000 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-918 000 -1 383 000 -802 000 -811 000 -857 000 -667 000 -174 000 -6 000
Sum driftskostnader
-975 000 -1 438 000 -854 000 -864 000 -893 000 -688 000 -174 000 -6 000
Driftsresultat
5 152 000 4 512 000 5 183 000 7 880 000 3 875 000 6 560 000 9 499 000 -6 000
Sum finansinntekter
36 000 44 000 44 000 31 000 20 000 29 000 10 000 2 000
Sum finansutgifter
-1 897 000 -2 199 000 -2 271 000 -2 359 000 -2 323 000 -2 804 000 -1 614 000 0
Resultat før skatt
3 291 000 2 357 000 2 956 000 5 551 000 1 572 000 3 786 000 7 894 000 -4 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
3 291 000 2 357 000 2 956 000 5 551 000 1 572 000 3 786 000 7 894 000 -4 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
3 291 000 2 357 000 2 956 000 5 551 000 1 572 000 3 786 000 7 894 000 -4 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
3 291 000 2 357 000 2 956 000 5 551 000 1 572 000 3 786 000 7 894 000 -4 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 108 400 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 5 000 0 0 0 0
Andre fordringer
91 000 84 000 73 000 170 000 165 000 157 000 91 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
91 000 84 000 73 000 175 000 166 000 157 000 91 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
969 000 913 000 1 208 000 889 000 684 000 617 000 802 000 236 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 060 000 998 000 1 281 000 1 064 000 850 000 774 000 894 000 236 000
Sum eiendeler
109 460 000 109 398 000 109 681 000 109 464 000 109 250 000 109 174 000 109 294 000 236 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
Annen egenkapital
27 403 000 24 112 000 21 755 000 18 799 000 13 248 000 11 676 000 7 890 000 -4 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
27 403 000 24 112 000 21 755 000 18 799 000 13 248 000 11 676 000 7 890 000 -4 000
Sum egenkapital
27 643 000 24 352 000 21 995 000 19 039 000 13 488 000 11 916 000 8 130 000 236 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
81 603 000 84 801 000 87 497 000 90 220 000 95 569 000 97 060 000 100 628 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
49 083 000 52 281 000 54 977 000 57 700 000 63 049 000 64 540 000 68 108 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
32 520 000 32 520 000 32 520 000 32 520 000 32 520 000 32 520 000 32 520 000 0
Sum langsiktig gjeld
81 603 000 84 801 000 87 497 000 90 220 000 95 569 000 97 060 000 100 628 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
24 000 12 000 9 000 6 000 1 000 13 000 122 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
191 000 233 000 181 000 200 000 192 000 186 000 414 000 0
Sum kortsiktig gjeld
214 000 244 000 190 000 205 000 193 000 198 000 536 000 0
Sum gjeld
81 817 000 85 045 000 87 687 000 90 425 000 95 762 000 97 258 000 101 164 000 0
Sum egenkapital og gjeld
109 460 000 109 398 000 109 681 000 109 464 000 109 250 000 109 174 000 109 294 000 236 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0