Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-66 000 -76 000 -62 000 -52 000 -35 000 -24 000 -11 000 -11 000 -7 000
Sum driftskostnader
-66 000 -76 000 -62 000 -52 000 -35 000 -24 000 -11 000 -11 000 -7 000
Driftsresultat
-66 000 -76 000 -62 000 -46 000 -29 000 -24 000 -11 000 -11 000 -7 000
Sum finansinntekter
1 483 000 647 000 1 090 000 2 787 000 27 000 1 263 000 658 000 842 000 1 003 000
Sum finansutgifter
-1 211 000 -129 000 -82 000 -1 325 000 -344 000 -121 000 -14 000 -21 000 -104 000
Resultat før skatt
206 000 442 000 946 000 1 416 000 -346 000 1 119 000 632 000 811 000 892 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
206 000 442 000 946 000 1 416 000 -346 000 1 119 000 632 000 811 000 892 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
206 000 442 000 946 000 1 416 000 -346 000 1 119 000 632 000 811 000 892 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
206 000 442 000 946 000 1 416 000 -346 000 1 119 000 632 000 811 000 -892 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 360 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 1 680 000 2 000 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
923 000 305 000 305 000 305 000 305 000 286 000 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
303 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 226 000 305 000 305 000 665 000 1 985 000 1 966 000 1 680 000 1 680 000 2 000 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 226 000 305 000 305 000 750 000 2 070 000 1 966 000 1 680 000 1 680 000 2 000 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 6 000 0 0 0 0
Andre fordringer
0 7 000 7 000 0 380 000 35 000 36 000 42 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 504 000 0 0
Sum Fordringer
0 7 000 7 000 0 386 000 35 000 540 000 42 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
4 196 000 4 559 000 4 324 000 3 829 000 1 032 000 1 599 000 57 000 415 000 0
Markedsobligasjoner
0 0 365 000 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 550 000 0 0
Sum Investeringer
4 196 000 4 559 000 4 689 000 3 829 000 1 032 000 1 599 000 607 000 415 000 0
Kasse / Bank / Post
800 000 1 146 000 578 000 259 000 29 000 356 000 150 000 444 000 52 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
4 997 000 5 712 000 5 274 000 4 088 000 1 447 000 1 990 000 1 297 000 900 000 52 000
Sum eiendeler
6 222 000 6 017 000 5 579 000 4 838 000 3 517 000 3 956 000 2 977 000 2 580 000 2 052 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 102 000
Annen egenkapital
6 120 000 5 914 000 5 472 000 4 526 000 3 110 000 3 456 000 2 337 000 1 705 000 892 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
6 120 000 5 914 000 5 472 000 4 526 000 3 110 000 3 456 000 2 337 000 1 705 000 892 000
Sum egenkapital
6 220 000 6 014 000 5 572 000 4 626 000 3 210 000 3 556 000 2 437 000 1 805 000 994 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 7 000 209 000 306 000 400 000 539 000 775 000 1 054 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 7 000 209 000 306 000 400 000 539 000 775 000 1 054 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 000 3 000 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 3 000 0 0 0 0 4 000
Sum kortsiktig gjeld
2 000 3 000 0 3 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000
Sum gjeld
2 000 3 000 7 000 212 000 307 000 401 000 540 000 776 000 1 058 000
Sum egenkapital og gjeld
6 222 000 6 017 000 5 579 000 4 838 000 3 517 000 3 956 000 2 977 000 2 580 000 2 052 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0