Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 160 000 0 0
Andre driftsinntekter
18 000 0 0 0 0 0 0 0 108 000
Sum driftsinntekter
18 000 0 0 0 0 0 160 000 0 108 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 -10 000 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 -44 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-48 000 -620 000 -60 000 -101 000 -73 000 -73 000 -238 000 -8 000 -8 000
Sum driftskostnader
-48 000 -620 000 -60 000 -111 000 -117 000 -73 000 -238 000 -8 000 -8 000
Driftsresultat
-30 000 -620 000 -60 000 -111 000 -118 000 -73 000 -78 000 -8 000 100 000
Sum finansinntekter
20 317 000 0 0 0 0 261 000 4 506 000 0 121 000
Sum finansutgifter
-275 000 -15 000 0 -9 000 -14 000 -143 000 0 -28 000 0
Resultat før skatt
20 012 000 -635 000 -60 000 -120 000 -131 000 45 000 4 428 000 -37 000 221 000
Skattekostnad
59 000 57 000 16 000 31 000 37 000 -40 000 -29 000 10 000 4 000
Ordinært resultat
20 071 000 -578 000 -44 000 -89 000 -95 000 5 000 4 400 000 -26 000 224 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
20 071 000 -578 000 -44 000 -89 000 -95 000 5 000 4 400 000 -26 000 224 000
Utbytte
0 0 0 0 -204 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
19 171 000 -1 206 000 -44 000 -89 000 -299 000 5 000 4 400 000 -26 000 224 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
200 000 141 000 84 000 68 000 37 000 0 0 14 000 4 000
Immatrielle midler
200 000 141 000 84 000 68 000 37 000 0 0 14 000 4 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 251 000 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 251 000 0 0 0 0
Investering i datterselskap
1 407 000 0 0 0 0 300 000 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
16 000 000 4 234 000 2 234 000 2 234 000 2 234 000 2 000 000 3 024 000 2 005 000 2 005 000
ObligAndFordringer
5 115 000 272 000 1 109 000 0 0 0 70 000 133 000 133 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
22 522 000 4 506 000 3 343 000 2 234 000 2 234 000 2 300 000 3 094 000 2 139 000 2 139 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
22 722 000 4 647 000 3 427 000 2 302 000 2 521 000 2 300 000 3 094 000 2 153 000 2 142 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 200 000 300 000 0 0 0 0
Andre fordringer
772 000 758 000 747 000 1 856 000 2 059 000 1 641 000 2 242 000 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
772 000 758 000 747 000 2 056 000 2 359 000 1 641 000 2 242 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
4 743 000 26 000 135 000 50 000 3 000 896 000 804 000 34 000 14 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
5 514 000 784 000 882 000 2 106 000 2 362 000 2 537 000 3 045 000 34 000 14 000
Sum eiendeler
28 236 000 5 431 000 4 309 000 4 408 000 4 884 000 4 837 000 6 139 000 2 186 000 2 156 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
22 135 000 2 964 000 4 170 000 4 215 000 4 304 000 4 602 000 4 597 000 198 000 224 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
22 135 000 2 964 000 4 170 000 4 215 000 4 304 000 4 602 000 4 597 000 198 000 224 000
Sum egenkapital
22 235 000 3 064 000 4 270 000 4 315 000 4 404 000 4 702 000 4 697 000 298 000 324 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
6 000 000 0 0 0 239 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
6 000 000 0 0 0 239 000 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 000 507 000 1 000 29 000 44 000 13 000 25 000 2 000 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 -17 000 12 000 15 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 10 000 10 000 10 000 40 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 100 000 0 0 0
Utbyttegjeld
900 000 628 000 0 0 204 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 1 860 000 37 000 55 000 0 0 1 362 000 1 886 000 1 831 000
Sum kortsiktig gjeld
2 000 2 367 000 38 000 93 000 242 000 135 000 1 442 000 1 888 000 1 832 000
Sum gjeld
6 002 000 2 367 000 38 000 93 000 481 000 135 000 1 442 000 1 888 000 1 832 000
Sum egenkapital og gjeld
28 236 000 5 431 000 4 309 000 4 408 000 4 884 000 4 837 000 6 139 000 2 186 000 2 156 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0