Eierseksjonssameiet Balders Terrasse Hus C, D & E

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
331 000 973 000 669 000 296 000 462 000 370 000 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
2 427 000 2 869 000 2 700 000 2 901 000 2 437 000 2 751 000 2 818 000 2 625 000 2 531 000 870 000
Sum driftsinntekter
2 759 000 3 841 000 3 369 000 3 197 000 2 899 000 3 121 000 2 818 000 2 625 000 2 531 000 870 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-126 000 -126 000 -126 000 -103 000 -103 000 -103 000 94 000 -116 000 -317 000 0
Avskrivninger
-179 000 -253 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-2 611 000 -3 167 000 -3 315 000 -3 075 000 -2 953 000 -3 683 000 2 373 000 -2 595 000 -1 757 000 -547 000
Sum driftskostnader
-2 916 000 -3 546 000 -3 441 000 -3 178 000 -3 056 000 -3 786 000 2 467 000 -2 711 000 -2 074 000 -547 000
Driftsresultat
-157 000 296 000 -72 000 19 000 -157 000 -665 000 351 000 -86 000 458 000 323 000
Sum finansinntekter
22 000 9 000 29 000 29 000 4 000 7 000 15 000 10 000 15 000 7 000
Sum finansutgifter
-25 000 0 -1 000 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-160 000 305 000 -44 000 47 000 -154 000 -659 000 366 000 -77 000 472 000 331 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-160 000 305 000 -44 000 47 000 -154 000 -659 000 366 000 -77 000 472 000 331 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-160 000 305 000 -44 000 47 000 -154 000 -659 000 366 000 -77 000 472 000 331 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-160 000 305 000 -44 000 47 000 -154 000 -659 000 366 000 -77 000 472 000 331 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
1 988 000 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
1 988 000 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 988 000 775 000 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
290 000 152 000 72 000 20 000 125 000 -20 000 60 000 30 000 14 000 15 000
Andre fordringer
130 000 128 000 112 000 139 000 130 000 474 000 757 000 194 000 697 000 120 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
420 000 281 000 184 000 159 000 255 000 454 000 817 000 225 000 711 000 135 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 354 000 786 000 1 149 000 929 000 890 000 628 000 763 000 1 005 000 336 000 727 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 774 000 1 067 000 1 333 000 1 088 000 1 146 000 1 082 000 2 397 000 1 230 000 1 047 000 862 000
Sum eiendeler
3 762 000 1 842 000 1 333 000 1 088 000 1 146 000 1 082 000 1 580 000 1 230 000 1 047 000 862 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital
428 000 588 000 283 000 327 000 280 000 433 000 1 092 000 726 000 803 000 331 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
428 000 588 000 283 000 327 000 280 000 433 000 1 092 000 726 000 803 000 331 000
Sum egenkapital
428 000 588 000 283 000 327 000 280 000 433 000 1 092 000 726 000 803 000 331 000
SumAvsetnForpl
821 000 1 000 000 600 000 400 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
821 000 1 000 000 600 000 400 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 960 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
2 781 000 1 000 000 600 000 400 000 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
246 000 146 000 128 000 -1 000 353 000 108 000 82 000 38 000 72 000 269 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
307 000 107 000 321 000 362 000 313 000 341 000 206 000 266 000 172 000 262 000
Sum kortsiktig gjeld
553 000 254 000 450 000 361 000 666 000 449 000 288 000 304 000 244 000 531 000
Sum gjeld
3 334 000 1 254 000 1 050 000 761 000 866 000 649 000 488 000 504 000 244 000 531 000
Sum egenkapital og gjeld
3 762 000 1 842 000 1 333 000 1 088 000 1 146 000 1 082 000 1 580 000 1 230 000 1 047 000 862 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0