Resultatregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Salgsinntekter
37 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
269 000 331 000 328 000 330 000 305 000 246 000 156 000 128 000 135 000
Sum driftsinntekter
306 000 331 000 328 000 330 000 305 000 246 000 156 000 128 000 135 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 -10 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-185 000 -100 000 -138 000 -124 000 -199 000 -152 000 -113 000 -103 000 -53 000
Sum driftskostnader
-195 000 -110 000 -148 000 -134 000 -209 000 -162 000 -123 000 -113 000 -63 000
Driftsresultat
111 000 221 000 180 000 196 000 96 000 84 000 33 000 16 000 72 000
Sum finansinntekter
1 000 -1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-33 000 -31 000 -38 000 -37 000 -55 000 -74 000 -105 000 -2 000 -170 000
Resultat før skatt
79 000 189 000 143 000 159 000 41 000 10 000 -72 000 14 000 -97 000
Skattekostnad
-21 000 -51 000 -40 000 -15 000 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
57 000 138 000 103 000 144 000 41 000 10 000 -72 000 14 000 -97 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
57 000 138 000 103 000 144 000 41 000 10 000 -72 000 14 000 -97 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
57 000 138 000 103 000 39 000 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
2 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
3 386 000 3 386 000 3 386 000 3 386 000 3 386 000 3 386 000 2 886 000 2 886 000 2 886 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000
Varige driftsmidler
3 396 000 3 406 000 3 416 000 3 426 000 3 436 000 3 446 000 2 956 000 2 966 000 2 976 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 20 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
3 399 000 3 407 000 3 416 000 3 426 000 3 436 000 3 446 000 2 956 000 2 966 000 2 996 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
37 000 0 0 3 000 3 000 3 000 0 0 0
Andre fordringer
8 000 8 000 11 000 3 000 0 4 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
45 000 8 000 11 000 6 000 3 000 8 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
239 000 514 000 480 000 48 000 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
284 000 522 000 491 000 54 000 3 000 8 000 0 0 0
Sum eiendeler
3 682 000 3 929 000 3 908 000 3 480 000 3 440 000 3 454 000 2 956 000 2 966 000 2 996 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
337 000 280 000 142 000 39 000 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
337 000 280 000 142 000 39 000 -105 000 -146 000 -156 000 -84 000 -97 000
Sum egenkapital
437 000 380 000 242 000 139 000 -5 000 -46 000 -56 000 16 000 3 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 1 000 0 0 34 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 1 000 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 34 000 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 3 431 000 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 2 900 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 3 431 000 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
3 193 000 3 412 000 3 565 000 3 271 000 3 374 000 0 2 965 000 2 948 000 94 000
Sum langsiktig gjeld
3 193 000 3 412 000 3 565 000 3 272 000 3 374 000 3 431 000 2 999 000 2 948 000 2 994 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
23 000 0 0 0 0 2 000 0 3 000 0
Betalbar skatt
23 000 52 000 41 000 14 000 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
7 000 86 000 60 000 55 000 70 000 66 000 13 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld
52 000 138 000 101 000 69 000 70 000 69 000 13 000 3 000 0
Sum gjeld
3 245 000 3 550 000 3 666 000 3 341 000 3 444 000 3 500 000 3 012 000 2 951 000 2 994 000
Sum egenkapital og gjeld
3 682 000 3 929 000 3 908 000 3 480 000 3 440 000 3 454 000 2 956 000 2 966 000 2 996 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0