Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 1 000 393 000 1 397 000 1 801 000 1 306 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 6 000 17 000 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 6 000 410 000 1 397 000 1 801 000 1 306 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 -1 000 -485 000 -873 000 -1 036 000 -755 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 -66 000 -416 000 -529 000 -507 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 -13 000 -58 000 -59 000 -26 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-19 000 -22 000 -18 000 -21 000 -31 000 -66 000 -430 000 -214 000 -360 000 -295 000
Sum driftskostnader
-19 000 -22 000 -18 000 -21 000 -31 000 -67 000 -994 000 -1 561 000 -1 984 000 -1 583 000
Driftsresultat
-19 000 -22 000 -18 000 -21 000 -31 000 -61 000 -585 000 -164 000 -184 000 -277 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 -29 000 -33 000 -34 000 -41 000 -37 000
Resultat før skatt
-19 000 -22 000 -18 000 -21 000 -31 000 -89 000 -617 000 -196 000 -223 000 -313 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-19 000 -22 000 -18 000 -21 000 -31 000 -89 000 -617 000 -196 000 -223 000 -313 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-19 000 -22 000 -18 000 -21 000 -31 000 -89 000 -617 000 -196 000 -223 000 -313 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -1 473 000 0 0 0 0 0 0 0 -10 000
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 343 000 401 000 363 000
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 343 000 401 000 363 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
33 000 56 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 5 000 5 000 5 000 11 000 10 000 40 000 31 000 20 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
33 000 56 000 5 000 5 000 5 000 11 000 10 000 40 000 31 000 20 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
33 000 56 000 5 000 5 000 5 000 11 000 10 000 383 000 432 000 383 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 466 000 541 000 522 000
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 466 000 541 000 522 000
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 5 000 5 000 17 000 17 000 0 14 000 13 000 6 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 5 000 5 000 17 000 17 000 0 14 000 13 000 6 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 13 000 19 000 20 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 5 000 5 000 17 000 17 000 0 493 000 573 000 548 000
Sum eiendeler
33 000 56 000 10 000 10 000 22 000 28 000 10 000 876 000 1 005 000 931 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-67 000 -48 000 -1 499 000 -1 481 000 -1 461 000 -1 430 000 -1 341 000 -723 000 -527 000 -303 000
Sum egenkapital
33 000 52 000 -1 399 000 -1 381 000 -1 361 000 -1 330 000 -1 241 000 -623 000 -427 000 -203 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 1 383 000 1 308 000 897 000 1 171 000 1 074 000 713 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 140 000 179 000 229 000 279 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 262 000 102 000 0 0 845 000 434 000
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 1 408 000 1 390 000 1 120 000 1 206 000 757 000 992 000 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 1 408 000 1 390 000 1 382 000 1 308 000 897 000 1 171 000 1 074 000 713 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 206 000 138 000 114 000 78 000
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 4 000 0 0 0 9 000 65 000 65 000 111 000 211 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 7 000 83 000 66 000 75 000 78 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 1 000 1 000 0 34 000 0 59 000 58 000 55 000
Sum kortsiktig gjeld
0 4 000 1 000 1 000 0 50 000 353 000 328 000 357 000 422 000
Sum gjeld
0 4 000 1 409 000 1 391 000 1 382 000 1 358 000 1 250 000 1 499 000 1 431 000 1 135 000
Sum egenkapital og gjeld
33 000 56 000 10 000 10 000 22 000 28 000 10 000 876 000 1 005 000 931 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0