Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
1 702 000 3 254 000 2 196 000 1 517 000 758 000 829 000 1 154 000 939 000 451 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 702 000 3 254 000 2 196 000 1 517 000 758 000 829 000 1 154 000 939 000 451 000
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-895 000 -3 041 000 -1 450 000 -1 039 000 -601 000 -671 000 -780 000 -802 000 -304 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-68 000 -184 000 -243 000 -363 000 -142 000 -140 000 -156 000 -136 000 -76 000
Sum driftskostnader
-963 000 -3 225 000 -1 693 000 -1 402 000 -743 000 -811 000 -936 000 -938 000 -380 000
Driftsresultat
740 000 29 000 504 000 116 000 15 000 18 000 217 000 2 000 72 000
Sum finansinntekter
149 000 4 000 10 000 5 000 4 000 3 000 9 000 28 000 1 000
Sum finansutgifter
0 0 -5 000 0 -31 000 -1 000 -1 000 -1 000 -4 000
Resultat før skatt
888 000 33 000 509 000 121 000 -11 000 20 000 225 000 29 000 69 000
Skattekostnad
-185 000 -10 000 -101 000 -34 000 0 -6 000 -63 000 0 -20 000
Ordinært resultat
703 000 24 000 408 000 87 000 -11 000 14 000 163 000 28 000 48 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 63 000 0 0 0 0
Årsresultat
703 000 24 000 408 000 87 000 -75 000 14 000 163 000 28 000 48 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 -150 000 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
703 000 24 000 408 000 0 -75 000 14 000 13 000 28 000 48 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 1 000 1 000 1 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
103 000 396 000 553 000 197 000 0 73 000 181 000 135 000 204 000
Andre fordringer
81 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
184 000 396 000 553 000 197 000 0 73 000 181 000 136 000 204 000
Aksjer i samme konsern
1 068 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 456 000 0 129 000 131 000 159 000 159 000 76 000 48 000
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 299 000 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
1 068 000 456 000 299 000 129 000 131 000 159 000 159 000 76 000 48 000
Kasse / Bank / Post
824 000 617 000 651 000 297 000 21 000 273 000 388 000 300 000 69 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 075 000 1 469 000 1 503 000 623 000 152 000 504 000 728 000 512 000 322 000
Sum eiendeler
2 075 000 1 469 000 1 503 000 624 000 152 000 504 000 728 000 512 000 322 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Annen egenkapital
1 250 000 548 000 524 000 116 000 29 000 104 000 90 000 77 000 48 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 250 000 548 000 524 000 116 000 29 000 104 000 90 000 77 000 48 000
Sum egenkapital
1 354 000 652 000 628 000 220 000 133 000 208 000 194 000 181 000 152 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 10 000 0 31 000 0 0 0 5 000 0
Betalbar skatt
185 000 146 000 137 000 34 000 5 000 6 000 63 000 0 20 000
Skyldig offentlige avgifter
109 000 385 000 481 000 238 000 8 000 214 000 213 000 217 000 119 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 150 000 0 0
Annen kortsiktig gjeld
427 000 277 000 258 000 101 000 6 000 77 000 109 000 109 000 30 000
Sum kortsiktig gjeld
721 000 818 000 875 000 404 000 19 000 297 000 535 000 331 000 169 000
Sum gjeld
721 000 818 000 875 000 404 000 19 000 297 000 535 000 331 000 169 000
Sum egenkapital og gjeld
2 075 000 1 469 000 1 503 000 624 000 152 000 504 000 728 000 512 000 322 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0