Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
755 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
755 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-197 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-8 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-65 000 0 -39 000 -29 000 -41 000 -30 000 -30 000 -3 000 0
Sum driftskostnader
-270 000 0 -39 000 -29 000 -41 000 -30 000 -30 000 -3 000 0
Driftsresultat
486 000 0 -39 000 -29 000 -41 000 -30 000 -30 000 -3 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-45 000 0 0 -240 000 0 -281 000 -306 000 -255 000 -1 450 000
Resultat før skatt
441 000 0 -39 000 -269 000 -42 000 -312 000 -336 000 -258 000 -1 450 000
Skattekostnad
-133 000 0 0 0 0 17 000 0 0 0
Ordinært resultat
308 000 0 -39 000 -269 000 -42 000 -295 000 -336 000 -258 000 -1 450 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
308 000 0 -39 000 -269 000 -42 000 -295 000 -336 000 -258 000 -1 450 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 -72 000 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 -930 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
52 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
52 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 100 000 100 000 100 000 240 000 240 000 522 000 828 000 1 083 000
ObligAndFordringer
295 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
295 000 100 000 100 000 100 000 240 000 240 000 522 000 828 000 1 083 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
347 000 100 000 100 000 100 000 240 000 240 000 522 000 828 000 1 083 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
139 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0
Sum Fordringer
139 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
139 000 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0
Sum eiendeler
487 000 100 000 100 000 100 000 340 000 340 000 522 000 828 000 1 083 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-959 000 -1 686 000 -1 685 000 -1 646 000 -1 377 000 -1 336 000 -1 113 000 -777 000 -520 000
Sum egenkapital
-759 000 -1 486 000 -1 485 000 -1 446 000 -1 177 000 -1 136 000 -913 000 -577 000 -320 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
499 000 1 532 000 1 532 000 1 503 000 1 487 000 1 448 000 1 417 000 703 000 703 000
Sum langsiktig gjeld
499 000 1 532 000 1 532 000 1 503 000 1 487 000 1 448 000 1 417 000 703 000 703 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 -72 000 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
258 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
356 000 53 000 53 000 43 000 31 000 16 000 18 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 11 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
114 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
18 000 0 0 0 0 0 0 702 000 699 000
Sum kortsiktig gjeld
747 000 53 000 53 000 43 000 31 000 27 000 18 000 702 000 699 000
Sum gjeld
1 246 000 1 585 000 1 585 000 1 546 000 1 518 000 1 475 000 1 435 000 1 405 000 1 402 000
Sum egenkapital og gjeld
487 000 100 000 100 000 100 000 340 000 340 000 522 000 828 000 1 083 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0