Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
145 000 186 000 284 000 491 000 413 000 774 000 272 000 192 000 162 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
145 000 186 000 284 000 491 000 413 000 774 000 272 000 192 000 162 000
Varekostnad
0 0 0 -5 000 -4 000 -4 000 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 000 -663 000 -46 000 -10 000 -175 000 -584 000 -1 000 0 0
Avskrivninger
0 0 -4 000 -21 000 -22 000 -20 000 -2 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-199 000 -269 000 -208 000 -252 000 -243 000 -242 000 -186 000 -84 000 -17 000
Sum driftskostnader
-201 000 -932 000 -258 000 -288 000 -444 000 -850 000 -189 000 -84 000 -17 000
Driftsresultat
-57 000 -746 000 26 000 203 000 -31 000 -76 000 83 000 107 000 145 000
Sum finansinntekter
1 426 000 531 000 5 962 000 417 000 243 000 131 000 0 0 0
Sum finansutgifter
-2 000 -360 000 0 -7 000 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
1 367 000 -575 000 5 989 000 613 000 212 000 55 000 84 000 108 000 145 000
Skattekostnad
0 -7 000 -29 000 -63 000 6 000 20 000 -23 000 -30 000 -39 000
Ordinært resultat
1 367 000 -582 000 5 960 000 550 000 218 000 75 000 60 000 77 000 106 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
1 367 000 -582 000 5 960 000 550 000 218 000 75 000 60 000 77 000 106 000
Utbytte
-500 000 0 0 -600 000 -300 000 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
867 000 -582 000 5 960 000 -50 000 -82 000 75 000 60 000 77 000 106 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 7 000 8 000 25 000 19 000 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 7 000 8 000 25 000 19 000 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 4 000 24 000 38 000 26 000 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 4 000 24 000 38 000 26 000 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
751 000 619 000 619 000 362 000 0 0 0 0 104 000
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 209 000 104 000 104 000 104 000 0
ObligAndFordringer
4 009 000 4 051 000 3 000 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
4 760 000 4 670 000 622 000 362 000 209 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 760 000 4 670 000 630 000 373 000 258 000 160 000 130 000 104 000 104 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 27 000 4 000 104 000 0 24 000 0 0 0
Andre fordringer
40 000 90 000 40 000 28 000 0 1 000 0 1 000 10 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
40 000 117 000 44 000 132 000 0 26 000 0 1 000 10 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
283 000 471 000 79 000 18 000 14 000 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
283 000 471 000 79 000 18 000 14 000 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 970 000 548 000 5 550 000 464 000 428 000 447 000 309 000 210 000 147 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
2 294 000 1 137 000 5 672 000 614 000 442 000 472 000 309 000 211 000 157 000
Sum eiendeler
7 053 000 5 807 000 6 302 000 987 000 701 000 633 000 440 000 315 000 261 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000
Annen egenkapital
6 432 000 5 565 000 6 147 000 187 000 237 000 319 000 244 000 184 000 106 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
6 432 000 5 565 000 6 147 000 187 000 237 000 319 000 244 000 184 000 106 000
Sum egenkapital
6 547 000 5 680 000 6 262 000 302 000 352 000 434 000 359 000 299 000 221 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 1 000 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
6 000 9 000 5 000 12 000 8 000 7 000 1 000 6 000 0
Betalbar skatt
0 0 28 000 46 000 0 0 22 000 30 000 40 000
Skyldig offentlige avgifter
1 000 58 000 1 000 1 000 4 000 46 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
500 000 0 0 600 000 300 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 60 000 5 000 26 000 37 000 146 000 57 000 -20 000 0
Sum kortsiktig gjeld
506 000 127 000 40 000 685 000 349 000 199 000 80 000 17 000 40 000
Sum gjeld
506 000 127 000 40 000 685 000 349 000 199 000 81 000 17 000 40 000
Sum egenkapital og gjeld
7 053 000 5 807 000 6 302 000 987 000 701 000 633 000 440 000 315 000 261 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0