Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-13 000 -13 000 -62 000 -14 000 -10 000 -35 000 -14 000 -12 000 0
Sum driftskostnader
-13 000 -13 000 -62 000 -14 000 -10 000 -35 000 -14 000 -12 000 0
Driftsresultat
-13 000 -13 000 -62 000 -14 000 -10 000 -35 000 -14 000 -12 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 15 000 9 000 15 000 2 000 4 000
Sum finansutgifter
-217 000 0 0 0 -13 000 -12 000 -11 000 -5 000 0
Resultat før skatt
-230 000 -13 000 -62 000 -14 000 -8 000 -38 000 -11 000 -15 000 4 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 -1 000
Ordinært resultat
-230 000 -13 000 -62 000 -14 000 -8 000 -38 000 -10 000 -14 000 3 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-230 000 -13 000 -62 000 -14 000 -8 000 -38 000 -10 000 -14 000 3 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 -6 000 -14 000 3 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 217 000 217 000 265 000 265 000 249 000 261 000 100 000 48 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 217 000 217 000 265 000 265 000 249 000 261 000 100 000 48 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
6 000 6 000 7 000 16 000 16 000 25 000 40 000 199 000 54 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
6 000 223 000 223 000 281 000 281 000 275 000 301 000 299 000 102 000
Sum eiendeler
28 000 244 000 245 000 302 000 302 000 296 000 322 000 321 000 123 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 6 000 20 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-368 000 -138 000 -125 000 -63 000 -49 000 -42 000 -4 000 6 000 20 000
Sum egenkapital
-266 000 -36 000 -23 000 39 000 53 000 60 000 98 000 108 000 122 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
294 000 280 000 268 000 263 000 250 000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
294 000 280 000 268 000 263 000 250 000 200 000 200 000 200 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 36 000 24 000 13 000 0
Sum kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0 36 000 24 000 13 000 1 000
Sum gjeld
294 000 280 000 268 000 263 000 250 000 236 000 224 000 213 000 1 000
Sum egenkapital og gjeld
28 000 244 000 245 000 302 000 302 000 296 000 322 000 321 000 123 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0