Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-13 000 -15 000 -6 000 -6 000 -3 000 -4 000 -1 000 -1 000 0
Sum driftskostnader
-13 000 -15 000 -6 000 -6 000 -3 000 -4 000 -1 000 -1 000 0
Driftsresultat
-13 000 -15 000 95 000 94 000 97 000 -4 000 -1 000 -1 000 0
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-13 000 -15 000 95 000 94 000 97 000 -4 000 -1 000 -1 000 0
Skattekostnad
0 0 -26 000 -26 000 -27 000 1 000 0 0 0
Ordinært resultat
-13 000 -15 000 69 000 68 000 70 000 -3 000 -1 000 -1 000 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-13 000 -15 000 69 000 68 000 70 000 -3 000 -1 000 -1 000 0
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 69 000 68 000 66 000 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 2 000 1 000 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 2 000 1 000 0 0
Eiendomer
4 524 000 4 496 000 4 105 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
4 524 000 4 496 000 4 105 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000 3 186 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 88 000 0 54 000 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 88 000 0 54 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
4 524 000 4 496 000 4 193 000 3 186 000 3 240 000 3 188 000 3 187 000 3 186 000 3 186 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 125 000 125 000 63 000 0 0 0 0
Andre fordringer
3 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
3 000 4 000 125 000 125 000 63 000 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 000 4 000 125 000 125 000 63 000 0 0 0 0
Sum eiendeler
4 527 000 4 499 000 4 318 000 3 311 000 3 303 000 3 188 000 3 187 000 3 186 000 3 186 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
3 187 000 3 187 000 3 187 000 3 187 000 3 187 000 3 187 000 3 187 000 586 000 586 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-28 000 -15 000 0 0 0 -4 000 -1 000 -1 000 0
Sum egenkapital
3 160 000 3 172 000 3 187 000 3 187 000 3 187 000 3 183 000 3 186 000 585 000 586 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
1 367 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
1 367 000 0 0 6 000 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 69 000 68 000 66 000 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 1 310 000 918 000 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 24 000 24 000 24 000 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 91 000 5 000 1 000 2 602 000 2 601 000
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 18 000 189 000 94 000 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 1 327 000 1 131 000 118 000 115 000 5 000 1 000 2 602 000 2 601 000
Sum gjeld
1 367 000 1 327 000 1 131 000 124 000 115 000 5 000 1 000 2 602 000 2 601 000
Sum egenkapital og gjeld
4 527 000 4 499 000 4 318 000 3 311 000 3 303 000 3 188 000 3 187 000 3 186 000 3 186 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0 0