Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
-7 000 -7 000 -21 000 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-102 000 -100 000 -97 000 -144 000 -93 000 -66 000 0
Sum driftskostnader
-109 000 -107 000 -118 000 -144 000 -93 000 -66 000 0
Driftsresultat
-109 000 -107 000 -117 000 -144 000 -93 000 -66 000 0
Sum finansinntekter
0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-656 000 -905 000 -674 000 -556 000 -411 000 -167 000 -77 000
Resultat før skatt
-764 000 -1 011 000 -790 000 -699 000 -503 000 -233 000 -77 000
Skattekostnad
206 000 250 000 221 000 196 000 141 000 65 000 21 000
Ordinært resultat
-558 000 -761 000 -569 000 -503 000 -362 000 -168 000 -55 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-558 000 -761 000 -569 000 -503 000 -362 000 -168 000 -55 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-558 000 0 0 0 0 0 -5 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
1 101 000 894 000 644 000 423 000 228 000 87 000 21 000
Immatrielle midler
1 101 000 894 000 644 000 423 000 228 000 87 000 21 000
Eiendomer
14 494 000 12 719 000 10 137 000 7 795 000 6 996 000 5 956 000 1 364 000
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
14 494 000 12 719 000 10 137 000 7 795 000 6 996 000 5 956 000 1 364 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
15 595 000 13 613 000 10 782 000 8 218 000 7 223 000 6 043 000 1 385 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
21 000 15 000 68 000 56 000 27 000 9 000 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
21 000 15 000 68 000 56 000 27 000 9 000 0
Sum eiendeler
15 616 000 13 628 000 10 850 000 8 274 000 7 250 000 6 052 000 1 385 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
Annen egenkapital
-2 971 000 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-2 971 000 -2 413 000 -1 652 000 -1 084 000 -580 000 -218 000 -50 000
Sum egenkapital
-2 721 000 -2 163 000 -1 402 000 -834 000 -330 000 32 000 200 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
17 929 000 15 003 000 12 068 000 8 845 000 7 574 000 5 458 000 1 096 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
17 929 000 15 003 000 12 068 000 8 845 000 7 574 000 5 458 000 1 096 000
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
17 929 000 15 003 000 12 068 000 8 845 000 7 574 000 5 458 000 1 096 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
401 000 586 000 153 000 256 000 0 6 000 6 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
7 000 202 000 31 000 7 000 7 000 556 000 84 000
Sum kortsiktig gjeld
408 000 787 000 184 000 263 000 7 000 562 000 90 000
Sum gjeld
18 337 000 15 790 000 12 252 000 9 108 000 7 581 000 6 020 000 1 186 000
Sum egenkapital og gjeld
15 616 000 13 628 000 10 850 000 8 274 000 7 250 000 6 052 000 1 385 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0