Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
5 316 000 4 994 000 4 667 000 4 186 000 4 233 000 4 339 000 4 121 000 45 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 6 000 666 000
Sum driftsinntekter
5 316 000 4 994 000 4 667 000 4 186 000 4 233 000 4 339 000 4 127 000 711 000
Varekostnad
-1 826 000 -1 660 000 -1 655 000 -1 638 000 -1 438 000 -1 555 000 -1 423 000 -47 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-2 192 000 -2 021 000 -1 661 000 -1 303 000 -1 082 000 -1 617 000 -1 461 000 -3 000
Avskrivninger
-105 000 -104 000 -101 000 -170 000 -172 000 -168 000 -192 000 -195 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 051 000 -1 014 000 -1 013 000 -1 119 000 -956 000 -1 082 000 -1 214 000 -477 000
Sum driftskostnader
-5 174 000 -4 799 000 -4 430 000 -4 230 000 -3 648 000 -4 422 000 -4 290 000 -722 000
Driftsresultat
142 000 194 000 237 000 -45 000 586 000 -83 000 -163 000 -11 000
Sum finansinntekter
2 000 1 000 1 000 6 000 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-461 000 -48 000 -24 000 -54 000 -109 000 -85 000 -74 000 -69 000
Resultat før skatt
-317 000 148 000 214 000 -93 000 477 000 -168 000 -237 000 -80 000
Skattekostnad
-2 000 -45 000 -63 000 -26 000 -34 000 0 -25 000 25 000
Ordinært resultat
-320 000 102 000 151 000 -119 000 444 000 -168 000 -261 000 -55 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-320 000 102 000 151 000 -119 000 444 000 -168 000 -261 000 -55 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-97 000 97 000 0 0 0 0 0 3 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 72 000 144 000 216 000 288 000
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
35 000 0 0 0 0 0 0 25 000
Immatrielle midler
35 000 0 0 0 72 000 144 000 216 000 313 000
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
115 000 220 000 305 000 363 000 428 000 504 000 600 000 720 000
Varige driftsmidler
115 000 220 000 305 000 363 000 428 000 504 000 600 000 720 000
Investering i datterselskap
543 000 970 000 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 12 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
543 000 970 000 0 -116 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
693 000 1 190 000 305 000 247 000 500 000 648 000 816 000 1 033 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
14 000 7 000 14 000 8 000 42 000 55 000 104 000 39 000
Varebeholdning
14 000 7 000 14 000 8 000 42 000 55 000 104 000 39 000
Kundefordringer
156 000 106 000 0 0 0 0 22 000 56 000
Andre fordringer
392 000 140 000 131 000 319 000 542 000 195 000 13 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
548 000 246 000 131 000 319 000 542 000 195 000 35 000 56 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
185 000 134 000 252 000 183 000 121 000 123 000 103 000 90 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
748 000 387 000 398 000 510 000 705 000 372 000 242 000 185 000
Sum eiendeler
1 441 000 1 577 000 702 000 757 000 1 204 000 1 020 000 1 058 000 1 218 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000 92 000 92 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 97 000 0 0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-223 000 97 000 -6 000 -157 000 -30 000 -473 000 -313 000 -52 000
Sum egenkapital
-123 000 197 000 94 000 -57 000 62 000 -381 000 -213 000 48 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 411 000 0 0 146 000 479 000 791 000 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 411 000 0 0 146 000 479 000 791 000 1 078 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 411 000 0 0 146 000 479 000 791 000 1 078 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
204 000 279 000 96 000 443 000 521 000 500 000 202 000 38 000
Betalbar skatt
37 000 45 000 63 000 26 000 34 000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
170 000 241 000 168 000 154 000 156 000 256 000 144 000 15 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
1 153 000 403 000 281 000 190 000 285 000 167 000 134 000 39 000
Sum kortsiktig gjeld
1 564 000 969 000 608 000 814 000 996 000 922 000 480 000 93 000
Sum gjeld
1 564 000 1 380 000 608 000 814 000 1 142 000 1 401 000 1 271 000 1 171 000
Sum egenkapital og gjeld
1 441 000 1 577 000 702 000 757 000 1 204 000 1 020 000 1 058 000 1 218 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0