Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Salgsinntekter
435 000 503 000 431 000 710 000 638 000 566 000 286 000 210 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
435 000 503 000 431 000 710 000 638 000 566 000 286 000 210 000
Varekostnad
0 0 -60 000 -28 000 -5 000 -41 000 -22 000 -20 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-381 000 -413 000 -271 000 -491 000 -512 000 -353 000 -194 000 -63 000
Avskrivninger
0 -10 000 -11 000 -11 000 -11 000 -11 000 -2 000 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-59 000 -85 000 -149 000 -170 000 -161 000 -146 000 -87 000 -21 000
Sum driftskostnader
-440 000 -508 000 -491 000 -700 000 -689 000 -551 000 -305 000 -104 000
Driftsresultat
-5 000 -5 000 -61 000 9 000 -51 000 15 000 -20 000 106 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0 -1 000 0
Resultat før skatt
-5 000 -5 000 -61 000 9 000 -51 000 15 000 -20 000 107 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0 -30 000
Ordinært resultat
-5 000 -5 000 -61 000 9 000 -51 000 15 000 -20 000 77 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-5 000 -5 000 -61 000 9 000 -51 000 15 000 -20 000 77 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 -30 000 9 000 -51 000 15 000 -20 000 77 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 10 000 21 000 32 000 44 000 55 000 0
Varige driftsmidler
0 0 10 000 21 000 32 000 44 000 55 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 16 000 23 000 30 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 16 000 23 000 30 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 10 000 37 000 55 000 73 000 55 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
11 000 113 000 73 000 83 000 81 000 60 000 4 000 24 000
Andre fordringer
4 000 4 000 6 000 10 000 13 000 11 000 11 000 2 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
15 000 117 000 79 000 94 000 94 000 71 000 16 000 26 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
113 000 82 000 71 000 124 000 82 000 127 000 124 000 216 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
128 000 199 000 150 000 217 000 176 000 198 000 139 000 242 000
Sum eiendeler
128 000 199 000 159 000 254 000 231 000 271 000 194 000 242 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 104 000 104 000 104 000 104 000 104 000
Annen egenkapital
-37 000 -32 000 -27 000 30 000 20 000 71 000 57 000 77 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-37 000 -32 000 -27 000 30 000 20 000 71 000 57 000 77 000
Sum egenkapital
63 000 68 000 73 000 134 000 124 000 175 000 161 000 181 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
2 000 8 000 4 000 8 000 1 000 5 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0 30 000
Skyldig offentlige avgifter
24 000 75 000 23 000 64 000 59 000 56 000 10 000 26 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
39 000 47 000 60 000 48 000 48 000 34 000 23 000 6 000
Sum kortsiktig gjeld
65 000 131 000 87 000 121 000 107 000 96 000 34 000 62 000
Sum gjeld
65 000 131 000 87 000 121 000 107 000 96 000 34 000 62 000
Sum egenkapital og gjeld
128 000 199 000 159 000 254 000 231 000 271 000 194 000 242 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0 0