Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
510 000 721 000 681 000 343 000 420 000
Andre driftsinntekter
0 370 000 -258 000 258 000 50 000
Sum driftsinntekter
510 000 1 091 000 422 000 602 000 470 000
Varekostnad
0 -171 000 0 0 -321 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 -1 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-132 000 -151 000 -162 000 -27 000 -14 000
Sum driftskostnader
-132 000 -323 000 -162 000 -27 000 -335 000
Driftsresultat
378 000 768 000 260 000 575 000 135 000
Sum finansinntekter
1 000 2 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-1 000 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
379 000 770 000 260 000 575 000 135 000
Skattekostnad
-102 000 -215 000 -73 000 -163 000 -22 000
Ordinært resultat
276 000 554 000 187 000 412 000 113 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
276 000 554 000 187 000 412 000 113 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
276 000 554 000 187 000 412 000 113 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 258 000 0
Andre fordringer
16 000 374 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
16 000 374 000 0 258 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 299 000 1 438 000 1 049 000 617 000 324 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 315 000 1 812 000 1 049 000 875 000 324 000
Sum eiendeler
1 315 000 1 812 000 1 049 000 875 000 324 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
45 000 45 000 45 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 072 000 1 266 000 712 000 525 000 113 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 072 000 1 266 000 712 000 525 000 113 000
Sum egenkapital
1 117 000 1 311 000 757 000 625 000 213 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 177 000 0 0 0
Betalbar skatt
102 000 215 000 73 000 163 000 22 000
Skyldig offentlige avgifter
95 000 109 000 134 000 81 000 89 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 86 000 6 000 0
Sum kortsiktig gjeld
198 000 501 000 293 000 250 000 111 000
Sum gjeld
198 000 501 000 293 000 250 000 111 000
Sum egenkapital og gjeld
1 315 000 1 812 000 1 049 000 875 000 324 000
Pant
0 0 0 0 0