Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
379 000 370 000 510 000 721 000 681 000 343 000 420 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 370 000 -258 000 258 000 50 000
Sum driftsinntekter
379 000 370 000 510 000 1 091 000 422 000 602 000 470 000
Varekostnad
0 0 0 -171 000 0 0 -321 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-120 000 0 0 -1 000 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-179 000 -133 000 -132 000 -151 000 -162 000 -27 000 -14 000
Sum driftskostnader
-299 000 -133 000 -132 000 -323 000 -162 000 -27 000 -335 000
Driftsresultat
80 000 237 000 378 000 768 000 260 000 575 000 135 000
Sum finansinntekter
1 000 1 000 1 000 2 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
0 0 -1 000 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
80 000 238 000 379 000 770 000 260 000 575 000 135 000
Skattekostnad
-20 000 -64 000 -102 000 -215 000 -73 000 -163 000 -22 000
Ordinært resultat
60 000 174 000 276 000 554 000 187 000 412 000 113 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
60 000 174 000 276 000 554 000 187 000 412 000 113 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
60 000 174 000 276 000 554 000 187 000 412 000 113 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 258 000 0
Andre fordringer
4 000 0 16 000 374 000 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
4 000 0 16 000 374 000 0 258 000 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
1 569 000 1 417 000 1 299 000 1 438 000 1 049 000 617 000 324 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 573 000 1 417 000 1 315 000 1 812 000 1 049 000 875 000 324 000
Sum eiendeler
1 573 000 1 417 000 1 315 000 1 812 000 1 049 000 875 000 324 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
1 306 000 1 246 000 1 072 000 1 266 000 712 000 525 000 113 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 306 000 1 246 000 1 072 000 1 266 000 712 000 525 000 113 000
Sum egenkapital
1 351 000 1 291 000 1 117 000 1 311 000 757 000 625 000 213 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 177 000 0 0 0
Betalbar skatt
20 000 64 000 102 000 215 000 73 000 163 000 22 000
Skyldig offentlige avgifter
97 000 62 000 95 000 109 000 134 000 81 000 89 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
104 000 0 0 0 86 000 6 000 0
Sum kortsiktig gjeld
221 000 126 000 198 000 501 000 293 000 250 000 111 000
Sum gjeld
221 000 126 000 198 000 501 000 293 000 250 000 111 000
Sum egenkapital og gjeld
1 573 000 1 417 000 1 315 000 1 812 000 1 049 000 875 000 324 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0