Reinertsen Polen Spolka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia

Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
94 148 000 208 631 000 84 358 000 8 958 000
Andre driftsinntekter
0 0 54 000 4 000
Sum driftsinntekter
94 148 000 208 631 000 84 411 000 8 961 000
Varekostnad
-33 866 000 -45 165 000 -10 113 000 -134 000
Beholdningsendring
0 0 2 556 000 -1 230 000
Lønnskostnader
-58 583 000 -139 460 000 -74 747 000 -8 994 000
Avskrivninger
-7 000 -88 000 -360 000 -125 000
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-28 297 000 -55 350 000 -4 657 000 -1 023 000
Sum driftskostnader
-120 753 000 -240 063 000 -87 321 000 -11 506 000
Driftsresultat
-26 606 000 -31 432 000 -2 910 000 -2 545 000
Sum finansinntekter
273 000 25 000 0 19 000
Sum finansutgifter
-7 449 000 -41 000 -1 253 000 -37 000
Resultat før skatt
-33 781 000 -31 447 000 -4 163 000 -2 563 000
Skattekostnad
9 096 000 8 786 000 0 0
Ordinært resultat
-24 685 000 -22 662 000 -4 163 000 -2 563 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-24 685 000 -22 662 000 -4 163 000 -2 563 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 151 000 0
Skattefordel
9 463 000 367 000 0 0
Immatrielle midler
9 463 000 367 000 151 000 0
Eiendomer
0 0 28 000 0
Maskiner og anlegg
0 0 639 000 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
5 000 12 000 740 000 459 000
Varige driftsmidler
5 000 12 000 1 407 000 459 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
9 468 000 378 000 1 558 000 459 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 2 911 000 4 307 000 1 875 000
Varebeholdning
0 2 911 000 4 307 000 1 875 000
Kundefordringer
61 724 000 71 463 000 18 179 000 1 338 000
Andre fordringer
60 574 000 113 134 000 5 923 000 282 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
122 298 000 184 597 000 24 103 000 1 620 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
2 070 000 3 184 000 3 838 000 620 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
124 369 000 190 692 000 32 248 000 4 115 000
Sum eiendeler
133 837 000 191 070 000 33 806 000 4 575 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 9 000 9 000
Annen egenkapital
0 0 0 -63 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-26 305 000 -1 620 000 -6 824 000 -2 625 000
Sum egenkapital
-26 305 000 -1 620 000 -6 815 000 -2 616 000
SumAvsetnForpl
0 0 4 626 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 4 626 000 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
122 959 000 134 589 000 17 127 000 2 104 000
Sum langsiktig gjeld
122 959 000 134 589 000 21 753 000 2 104 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
25 358 000 31 985 000 2 100 000 1 152 000
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
6 341 000 7 633 000 7 059 000 2 057 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
5 483 000 18 483 000 9 708 000 1 878 000
Sum kortsiktig gjeld
37 183 000 58 101 000 18 868 000 5 087 000
Sum gjeld
160 142 000 192 690 000 40 621 000 7 191 000
Sum egenkapital og gjeld
133 837 000 191 070 000 33 806 000 4 575 000
Pant
0 0 0 0