Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
4 238 000 132 000 204 000 525 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
4 238 000 132 000 204 000 525 000 0
Varekostnad
0 0 -66 000 0 -14 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-935 000 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-3 298 000 -70 000 -88 000 -506 000 -13 000
Sum driftskostnader
-4 233 000 -70 000 -154 000 -506 000 -27 000
Driftsresultat
5 000 62 000 50 000 19 000 -26 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-4 000 0 -1 000 0 0
Resultat før skatt
1 000 62 000 50 000 19 000 -26 000
Skattekostnad
0 -17 000 -14 000 0 0
Ordinært resultat
1 000 45 000 36 000 19 000 -26 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
1 000 45 000 36 000 19 000 -26 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
1 000 45 000 36 000 19 000 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
5 000 0 5 000 5 000 0
Immatrielle midler
5 000 0 5 000 5 000 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 56 000 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
141 000 0 0 56 000 14 000
Varige driftsmidler
141 000 0 56 000 56 000 14 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
101 000 0 75 000 75 000 13 000
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
101 000 0 75 000 75 000 13 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
247 000 0 136 000 136 000 26 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
59 000 0 0 0 0
Varebeholdning
59 000 0 0 0 0
Kundefordringer
1 189 000 0 255 000 0 0
Andre fordringer
112 000 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
1 301 000 0 255 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
119 000 13 000 25 000 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 479 000 13 000 280 000 0 0
Sum eiendeler
1 726 000 13 000 417 000 136 000 26 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
0 0 22 000 0 5 000
Annen egenkapital
613 000 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
599 000 0 0 -14 000 -26 000
Sum egenkapital
599 000 0 22 000 -14 000 -21 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 14 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 14 000
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 13 000
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 27 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
84 000 13 000 0 0 0
Betalbar skatt
-27 000 0 6 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
574 000 0 227 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
496 000 0 162 000 258 000 21 000
Sum kortsiktig gjeld
1 127 000 13 000 394 000 258 000 21 000
Sum gjeld
1 127 000 13 000 394 000 258 000 48 000
Sum egenkapital og gjeld
1 726 000 13 000 417 000 244 000 26 000
Pant
0 0 0 0 0