Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
4 414 000 5 413 000 5 078 000 1 872 000 290 000
Andre driftsinntekter
0 0 75 000 0 0
Sum driftsinntekter
4 414 000 5 413 000 5 153 000 1 872 000 290 000
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
-394 000 -520 000 -426 000 -43 000 -258 000
Lønnskostnader
-3 434 000 -3 641 000 -3 526 000 -1 193 000 0
Avskrivninger
0 -48 000 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-1 051 000 -1 555 000 -1 027 000 -599 000 -92 000
Sum driftskostnader
-4 879 000 -5 764 000 -4 979 000 -1 835 000 -350 000
Driftsresultat
-466 000 -349 000 174 000 38 000 -60 000
Sum finansinntekter
497 000 2 000 1 000 0 0
Sum finansutgifter
-37 000 -40 000 -3 000 -3 000 0
Resultat før skatt
-6 000 -388 000 172 000 36 000 -60 000
Skattekostnad
-99 000 99 000 -50 000 -11 000 18 000
Ordinært resultat
-105 000 -289 000 121 000 24 000 -41 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-105 000 -289 000 121 000 24 000 -41 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 -114 000 114 000 0 -10 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 99 000 0 7 000 18 000
Immatrielle midler
0 99 000 0 7 000 18 000
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 3 000 0 0 0
ObligAndFordringer
14 000 8 000 15 000 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
14 000 11 000 15 000 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
14 000 110 000 15 000 7 000 18 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
719 000 1 788 000 906 000 133 000 175 000
Andre fordringer
65 000 52 000 14 000 2 000 1 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
785 000 1 839 000 920 000 135 000 176 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
130 000 174 000 557 000 370 000 85 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
915 000 2 013 000 1 477 000 505 000 261 000
Sum eiendeler
929 000 2 123 000 1 492 000 512 000 280 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 0 0 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 114 000 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-279 000 -75 000 214 000 93 000 69 000
Sum egenkapital
-179 000 -75 000 214 000 93 000 69 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
389 000 1 026 000 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
206 000 157 000 148 000 2 000 72 000
Betalbar skatt
0 0 43 000 0 0
Skyldig offentlige avgifter
382 000 677 000 783 000 214 000 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
131 000 338 000 303 000 203 000 139 000
Sum kortsiktig gjeld
1 108 000 2 198 000 1 277 000 419 000 211 000
Sum gjeld
1 108 000 2 198 000 1 277 000 419 000 211 000
Sum egenkapital og gjeld
929 000 2 123 000 1 492 000 512 000 280 000
Pant
0 0 0 0 0