Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-14 000 -15 000 -10 000 -11 000 -54 000
Sum driftskostnader
-14 000 -15 000 -10 000 -11 000 -54 000
Driftsresultat
-14 000 -15 000 -10 000 -11 000 -54 000
Sum finansinntekter
600 000 379 000 600 000 600 000 601 000
Sum finansutgifter
-368 000 -364 000 -343 000 -373 000 -164 000
Resultat før skatt
217 000 0 247 000 216 000 382 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
217 000 0 247 000 216 000 382 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
217 000 0 247 000 216 000 382 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
217 000 0 247 000 216 000 382 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0
Andre fordringer
600 000 379 000 623 000 602 000 633 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
600 000 379 000 623 000 602 000 633 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
265 000 211 000 70 000 101 000 218 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
865 000 590 000 693 000 703 000 851 000
Sum eiendeler
8 239 000 7 964 000 8 067 000 8 077 000 8 224 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Annen egenkapital
1 063 000 846 000 846 000 599 000 382 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
1 063 000 846 000 846 000 599 000 382 000
Sum egenkapital
2 063 000 1 846 000 1 846 000 1 599 000 1 382 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
5 368 000 5 630 000 5 891 000 6 152 000 6 413 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
5 368 000 5 630 000 5 891 000 6 152 000 6 413 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
5 368 000 5 630 000 5 891 000 6 152 000 6 413 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 1 000 0 0 46 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
808 000 487 000 330 000 326 000 383 000
Sum kortsiktig gjeld
808 000 489 000 330 000 326 000 429 000
Sum gjeld
6 176 000 6 119 000 6 221 000 6 478 000 6 842 000
Sum egenkapital og gjeld
8 239 000 7 964 000 8 067 000 8 077 000 8 224 000
Pant
0 0 0 0 0