Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-18 000 -16 000 -14 000 -15 000 -10 000 -11 000 -54 000
Sum driftskostnader
-18 000 -16 000 -14 000 -15 000 -10 000 -11 000 -54 000
Driftsresultat
-18 000 -16 000 -14 000 -15 000 -10 000 -11 000 -54 000
Sum finansinntekter
800 000 1 000 000 600 000 379 000 600 000 600 000 601 000
Sum finansutgifter
-320 000 -330 000 -368 000 -364 000 -343 000 -373 000 -164 000
Resultat før skatt
462 000 654 000 217 000 0 247 000 216 000 382 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
462 000 654 000 217 000 0 247 000 216 000 382 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0 0
Årsresultat
462 000 654 000 217 000 0 247 000 216 000 382 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
462 000 654 000 217 000 0 247 000 216 000 382 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000 7 374 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
800 000 1 000 000 600 000 379 000 623 000 602 000 633 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
800 000 1 000 000 600 000 379 000 623 000 602 000 633 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
304 000 275 000 265 000 211 000 70 000 101 000 218 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
1 104 000 1 275 000 865 000 590 000 693 000 703 000 851 000
Sum eiendeler
8 477 000 8 649 000 8 239 000 7 964 000 8 067 000 8 077 000 8 224 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Annen egenkapital
2 179 000 1 717 000 1 063 000 846 000 846 000 599 000 382 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
2 179 000 1 717 000 1 063 000 846 000 846 000 599 000 382 000
Sum egenkapital
3 179 000 2 717 000 2 063 000 1 846 000 1 846 000 1 599 000 1 382 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
4 838 000 5 103 000 5 368 000 5 630 000 5 891 000 6 152 000 6 413 000
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
4 838 000 5 103 000 5 368 000 5 630 000 5 891 000 6 152 000 6 413 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
4 838 000 5 103 000 5 368 000 5 630 000 5 891 000 6 152 000 6 413 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 1 000 0 0 46 000
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
460 000 829 000 808 000 487 000 330 000 326 000 383 000
Sum kortsiktig gjeld
460 000 829 000 808 000 489 000 330 000 326 000 429 000
Sum gjeld
5 298 000 5 932 000 6 176 000 6 119 000 6 221 000 6 478 000 6 842 000
Sum egenkapital og gjeld
8 477 000 8 649 000 8 239 000 7 964 000 8 067 000 8 077 000 8 224 000
Pant
0 0 0 0 0 0 0