Resultatregnskap 2013 2012 2011 2010
Salgsinntekter
1 545 000 1 528 000 1 395 000 311 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
1 545 000 1 528 000 1 395 000 311 000
Varekostnad
-644 000 -835 000 -757 000 -157 000
Beholdningsendring
0 0 0 -10 000
Lønnskostnader
-724 000 -632 000 -602 000 -96 000
Avskrivninger
-7 000 -7 000 -7 000 -1 000
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-331 000 -320 000 -313 000 -66 000
Sum driftskostnader
-1 706 000 -1 794 000 -1 679 000 -330 000
Driftsresultat
-161 000 -266 000 -283 000 -19 000
Sum finansinntekter
0 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-19 000 -11 000 -13 000 -3 000
Resultat før skatt
-180 000 -277 000 -295 000 -22 000
Skattekostnad
0 0 83 000 11 000
Ordinært resultat
-180 000 -277 000 -212 000 -11 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-180 000 -277 000 -212 000 -11 000
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 212 000 11 000
Balanseregnskap 2013 2012 2011 2010
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 94 000 94 000 11 000
Immatrielle midler
0 94 000 94 000 11 000
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
13 000 20 000 27 000 34 000
Varige driftsmidler
13 000 20 000 27 000 34 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
13 000 113 000 120 000 44 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
270 000 370 000 669 000 890 000
Varebeholdning
270 000 370 000 669 000 890 000
Kundefordringer
0 0 0 0
Andre fordringer
97 000 97 000 120 000 20 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
97 000 97 000 120 000 20 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
145 000 148 000 186 000 434 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
512 000 616 000 976 000 1 344 000
Sum eiendeler
525 000 729 000 1 096 000 1 389 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
659 000 659 000 659 000 872 000
Annen egenkapital
0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-550 000 -277 000 0 0
Sum egenkapital
109 000 382 000 659 000 872 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
78 000 119 000 156 000 191 000
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
78 000 119 000 156 000 191 000
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
78 000 119 000 156 000 191 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
-15 000 32 000 131 000 239 000
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
108 000 82 000 84 000 33 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
244 000 114 000 66 000 54 000
Sum kortsiktig gjeld
338 000 228 000 281 000 325 000
Sum gjeld
416 000 347 000 437 000 516 000
Sum egenkapital og gjeld
525 000 729 000 1 096 000 1 389 000
Pant
0 0 0 0