Resultatregnskap 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 0 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 0 0 0
Varekostnad
0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0
Andre driftskostnader
-10 000 -20 000 -11 000 0
Sum driftskostnader
-10 000 -20 000 -11 000 0
Driftsresultat
-10 000 -20 000 -11 000 0
Sum finansinntekter
6 000 19 000 0 0
Sum finansutgifter
-11 000 -8 000 0 0
Resultat før skatt
-15 000 -9 000 -32 000 0
Skattekostnad
0 0 0 0
Ordinært resultat
0 0 0 0
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0
Årsresultat
-15 000 -9 000 -32 000 0
Utbytte
0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0
Balanseregnskap 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
349 000 315 000 191 000 120 000
ObligAndFordringer
0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
349 000 315 000 191 000 120 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0
Annleggsmidler
349 000 315 000 191 000 120 000
LagerRavarer
0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0
Andre fordringer
0 0 0 100 000
Konsernfordringer
0 0 0 0
Sum Fordringer
0 0 0 100 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 0 0
Andre omløpsmidler
0 0 0 0
Omløpsmidler
0 0 0 100 000
Sum eiendeler
349 000 315 000 191 000 220 000
Egne aksjer
0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
100 000 100 000 100 000 100 000
Annen egenkapital
0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-56 000 -41 000 -32 000 0
Sum egenkapital
44 000 59 000 68 000 100 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld
305 000 256 000 123 000 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 120 000
Sum kortsiktig gjeld
305 000 256 000 123 000 120 000
Sum gjeld
305 000 256 000 123 000 120 000
Sum egenkapital og gjeld
349 000 315 000 191 000 220 000
Pant
0 0 0 0