Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Salgsinntekter
0 63 000 0 145 000 252 000 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 63 000 0 145 000 252 000 0
Varekostnad
0 0 0 0 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 24 000 0 -246 000 -140 000 -97 000
Avskrivninger
0 0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-20 000 -25 000 -2 000 -17 000 -20 000 -13 000
Sum driftskostnader
-20 000 -1 000 -2 000 -263 000 -160 000 -110 000
Driftsresultat
-20 000 61 000 -2 000 -118 000 92 000 -110 000
Sum finansinntekter
0 3 000 0 0 0 0
Sum finansutgifter
0 0 0 0 0 0
Resultat før skatt
-20 000 64 000 -2 000 -118 000 92 000 -110 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-20 000 64 000 -2 000 -118 000 92 000 -110 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0 0
Årsresultat
-20 000 64 000 -2 000 -132 000 92 000 -110 000
Utbytte
0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Goodwill
0 0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
1 000 1 000 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 -1 000 -1 000 1 000 1 000
ObligAndFordringer
0 0 0 50 000 50 000 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
1 000 1 000 -1 000 49 000 51 000 1 000
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0 0
Annleggsmidler
1 000 1 000 -1 000 49 000 51 000 1 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0 0
Kundefordringer
0 0 0 0 0 0
Andre fordringer
3 000 31 000 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0 0
Sum Fordringer
3 000 31 000 0 0 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
0 0 1 000 15 000 165 000 33 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0 0
Omløpsmidler
3 000 31 000 1 000 15 000 165 000 33 000
Sum eiendeler
5 000 33 000 -1 000 63 000 216 000 34 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Annen egenkapital
0 0 -149 000 -149 000 92 000 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-107 000 -87 000 -151 000 -149 000 -17 000 -110 000
Sum egenkapital
3 000 23 000 -41 000 -39 000 93 000 0
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0 14 000
Skyldig offentlige avgifter
0 10 000 0 34 000 80 000 12 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
2 000 0 41 000 68 000 43 000 8 000
Sum kortsiktig gjeld
2 000 10 000 41 000 103 000 123 000 33 000
Sum gjeld
2 000 10 000 41 000 103 000 123 000 33 000
Sum egenkapital og gjeld
5 000 33 000 -1 000 63 000 216 000 34 000
Pant
0 0 0 0 0 0