Resultatregnskap 2014 2013 2012
Salgsinntekter
1 206 000 844 000 681 000
Andre driftsinntekter
0 0 0
Sum driftsinntekter
1 206 000 844 000 681 000
Varekostnad
-251 000 -234 000 -220 000
Beholdningsendring
0 0 0
Lønnskostnader
-485 000 -366 000 -222 000
Avskrivninger
-34 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0
Andre driftskostnader
-417 000 -217 000 -169 000
Sum driftskostnader
-1 187 000 -817 000 -611 000
Driftsresultat
19 000 28 000 70 000
Sum finansinntekter
0 0 0
Sum finansutgifter
-5 000 0 0
Resultat før skatt
14 000 28 000 70 000
Skattekostnad
-4 000 -8 000 -20 000
Ordinært resultat
11 000 20 000 50 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0
Årsresultat
11 000 20 000 50 000
Utbytte
0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0
Overført til/fra egenkapital
11 000 20 000 50 000
Balanseregnskap 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0
Forskning
0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0
Skattefordel
0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0
Eiendomer
0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0
Driftsløsøre
128 000 17 000 0
Varige driftsmidler
128 000 17 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0
Annleggsmidler
128 000 17 000 0
LagerRavarer
0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0
Varebeholdning
0 0 0
Kundefordringer
131 000 52 000 35 000
Andre fordringer
15 000 19 000 0
Konsernfordringer
0 0 0
Sum Fordringer
145 000 70 000 35 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0
Kasse / Bank / Post
127 000 116 000 123 000
Andre omløpsmidler
0 0 0
Omløpsmidler
272 000 187 000 158 000
Sum eiendeler
401 000 203 000 158 000
Egne aksjer
0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
81 000 70 000 50 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0
Sum opptjent egenkapital
81 000 70 000 50 000
Sum egenkapital
111 000 100 000 80 000
SumAvsetnForpl
3 000 1 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0
Utsatt skatt
3 000 1 000 0
Andre avsetninger
0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
126 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
79 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
47 000 19 000 22 000
Sum langsiktig gjeld
129 000 20 000 22 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0
Kassekreditt
0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0
Leverandørgjeld
38 000 -23 000 3 000
Betalbar skatt
1 000 7 000 20 000
Skyldig offentlige avgifter
79 000 69 000 14 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
41 000 31 000 19 000
Sum kortsiktig gjeld
160 000 83 000 56 000
Sum gjeld
289 000 103 000 78 000
Sum egenkapital og gjeld
401 000 203 000 158 000
Pant
0 0 0