Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
2 865 000 1 136 000 1 206 000 844 000 681 000
Andre driftsinntekter
107 000 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 972 000 1 136 000 1 206 000 844 000 681 000
Varekostnad
-1 430 000 -177 000 -251 000 -234 000 -220 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-1 187 000 -573 000 -485 000 -366 000 -222 000
Avskrivninger
-61 000 -39 000 -34 000 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-311 000 -311 000 -417 000 -217 000 -169 000
Sum driftskostnader
-2 989 000 -1 100 000 -1 187 000 -817 000 -611 000
Driftsresultat
-18 000 37 000 19 000 28 000 70 000
Sum finansinntekter
4 000 4 000 0 0 0
Sum finansutgifter
-19 000 -17 000 -5 000 0 0
Resultat før skatt
-33 000 24 000 14 000 28 000 70 000
Skattekostnad
4 000 -6 000 -4 000 -8 000 -20 000
Ordinært resultat
-30 000 18 000 11 000 20 000 50 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-30 000 18 000 11 000 20 000 50 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
-30 000 18 000 11 000 20 000 50 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
164 000 164 000 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
162 000 179 000 128 000 17 000 0
Varige driftsmidler
326 000 343 000 128 000 17 000 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
326 000 343 000 128 000 17 000 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 0 0 0
Varebeholdning
0 0 0 0 0
Kundefordringer
446 000 85 000 131 000 52 000 35 000
Andre fordringer
11 000 11 000 15 000 19 000 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
457 000 97 000 145 000 70 000 35 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
262 000 262 000 127 000 116 000 123 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
719 000 359 000 272 000 187 000 158 000
Sum eiendeler
1 045 000 702 000 401 000 203 000 158 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
69 000 99 000 81 000 70 000 50 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
69 000 99 000 81 000 70 000 50 000
Sum egenkapital
99 000 129 000 111 000 100 000 80 000
SumAvsetnForpl
0 4 000 3 000 1 000 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 4 000 3 000 1 000 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
383 000 439 000 126 000 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
329 000 387 000 79 000 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
54 000 52 000 47 000 19 000 22 000
Sum langsiktig gjeld
383 000 443 000 129 000 20 000 22 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
286 000 22 000 38 000 -23 000 3 000
Betalbar skatt
0 6 000 1 000 7 000 20 000
Skyldig offentlige avgifter
124 000 54 000 79 000 69 000 14 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
152 000 49 000 41 000 31 000 19 000
Sum kortsiktig gjeld
563 000 130 000 160 000 83 000 56 000
Sum gjeld
946 000 573 000 289 000 103 000 78 000
Sum egenkapital og gjeld
1 045 000 702 000 401 000 203 000 158 000
Pant
0 0 0 0 0