Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
0 25 000 184 000 0 0
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
0 25 000 184 000 0 0
Varekostnad
0 -20 000 -125 000 0 0
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
0 0 0 0 0
Avskrivninger
0 0 0 0 0
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
0 -23 000 -75 000 -10 000 -12 000
Sum driftskostnader
0 -43 000 -200 000 -10 000 -12 000
Driftsresultat
0 -18 000 -17 000 -10 000 -12 000
Sum finansinntekter
0 0 0 0 0
Sum finansutgifter
-12 000 -10 000 -17 000 -5 000 0
Resultat før skatt
-12 000 -28 000 -34 000 -15 000 -12 000
Skattekostnad
0 0 0 0 0
Ordinært resultat
-12 000 -28 000 -34 000 -15 000 -12 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
-12 000 -28 000 -34 000 -15 000 -12 000
Utbytte
0 0 0 0 0
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
0 0 0 0 0
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
0 0 0 0 0
Varige driftsmidler
0 0 0 0 0
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
5 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
5 000 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
5 000 0 0 0 0
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
0 0 80 000 27 000 0
Varebeholdning
0 0 80 000 27 000 0
Kundefordringer
0 5 000 28 000 0 0
Andre fordringer
0 0 0 0 0
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
0 5 000 28 000 0 0
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
-4 000 14 000 17 000 1 000 18 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
-4 000 19 000 125 000 28 000 18 000
Sum eiendeler
1 000 19 000 125 000 28 000 18 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
130 000 130 000 30 000 30 000 30 000
Annen egenkapital
0 0 0 0 0
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
-148 000 -137 000 -61 000 -27 000 -12 000
Sum egenkapital
-18 000 -7 000 -31 000 3 000 18 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 0
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 0
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
19 000 19 000 119 000 25 000 0
Sum langsiktig gjeld
19 000 19 000 119 000 25 000 0
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
0 0 33 000 0 0
Betalbar skatt
0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter
0 7 000 5 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld
0 7 000 37 000 0 0
Sum gjeld
19 000 26 000 156 000 25 000 0
Sum egenkapital og gjeld
1 000 19 000 125 000 28 000 18 000
Pant
0 0 0 0 0