Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Salgsinntekter
2 730 000 2 578 000 2 522 000 3 197 000 330 000
Andre driftsinntekter
0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter
2 730 000 2 578 000 2 522 000 3 197 000 330 000
Varekostnad
-1 200 000 -1 025 000 -1 060 000 -1 460 000 -169 000
Beholdningsendring
0 0 0 0 0
Lønnskostnader
-999 000 -1 366 000 -1 112 000 -1 401 000 -35 000
Avskrivninger
-38 000 -25 000 -34 000 -34 000 -14 000
Nedskrivninger
0 0 0 0 0
Tapte fordringer
0 0 0 0 0
Andre driftskostnader
-268 000 -323 000 -249 000 -257 000 -10 000
Sum driftskostnader
-2 505 000 -2 739 000 -2 455 000 -3 152 000 -228 000
Driftsresultat
225 000 -160 000 67 000 44 000 102 000
Sum finansinntekter
0 0 0 1 000 0
Sum finansutgifter
-3 000 -5 000 -8 000 -10 000 -2 000
Resultat før skatt
222 000 -165 000 59 000 35 000 99 000
Skattekostnad
-16 000 0 -16 000 -15 000 -25 000
Ordinært resultat
206 000 -165 000 43 000 20 000 74 000
Ekstraordinære inntekter
0 0 0 0 0
Ekstraordinære utgifter
0 0 0 0 0
Skattekostnad ekstraordinært resultat
0 0 0 0 0
Årsresultat
206 000 -165 000 43 000 20 000 74 000
Utbytte
0 0 0 0 -35 000
Konsernbidrag
0 0 0 0 0
Overført til/fra egenkapital
133 000 -92 000 43 000 20 000 39 000
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012
Goodwill
0 0 0 0 0
Forskning
0 0 0 0 0
Patenter, konsesjoner, lisenser mm.
0 0 0 0 0
Skattefordel
0 0 0 0 0
Immatrielle midler
0 0 0 0 0
Eiendomer
0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg
0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly mm.
0 0 0 0 0
Driftsløsøre
67 000 92 000 88 000 123 000 157 000
Varige driftsmidler
67 000 92 000 88 000 123 000 157 000
Investering i datterselskap
0 0 0 0 0
Investering i samme konsern
0 0 0 0 0
Lån til selskap i samme konsern
0 0 0 0 0
Investering i tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
Lån til tilknyttet selskap
0 0 0 0 0
InvesteringAksjerAndeler
0 0 0 0 0
ObligAndFordringer
0 0 0 0 0
Pensjonsmidler
0 0 0 0 0
Finansielle annleggsmidler
0 0 0 0 0
Andre annleggsmidler
0 0 0 0 0
Annleggsmidler
67 000 92 000 88 000 123 000 157 000
LagerRavarer
0 0 0 0 0
LagerTilvirkedeVarer
0 0 0 0 0
LagerFerdigeVarer
13 000 12 000 12 000 11 000 16 000
Varebeholdning
13 000 12 000 12 000 11 000 16 000
Kundefordringer
294 000 388 000 325 000 176 000 145 000
Andre fordringer
12 000 71 000 89 000 128 000 70 000
Konsernfordringer
0 0 0 0 0
Sum Fordringer
306 000 459 000 414 000 304 000 214 000
Aksjer i samme konsern
0 0 0 0 0
Markedsaksjoner
0 0 0 0 0
Markedsobligasjoner
0 0 0 0 0
Andre markedsbasert finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter
0 0 0 0 0
Sum Investeringer
0 0 0 0 0
Kasse / Bank / Post
210 000 224 000 155 000 405 000 153 000
Andre omløpsmidler
0 0 0 0 0
Omløpsmidler
529 000 695 000 580 000 719 000 383 000
Sum eiendeler
596 000 788 000 669 000 842 000 540 000
Egne aksjer
0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital
30 000 30 000 30 000 30 000 20 000
Annen egenkapital
133 000 0 92 000 49 000 39 000
FondVurderingsforskjeller
0 0 0 0 0
Minority Stake Debt
0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital
133 000 -73 000 92 000 49 000 39 000
Sum egenkapital
163 000 -43 000 122 000 79 000 59 000
SumAvsetnForpl
0 0 0 0 6 000
Pensjonsforpliktelser
0 0 0 0 0
Utsatt skatt
0 0 0 0 6 000
Andre avsetninger
0 0 0 0 0
Sum annen langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Konvertible lån
0 0 0 0 0
Obligasjonslån
0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner
0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital
0 0 0 0 0
Øvrig langsiktig gjeld
28 000 64 000 98 000 131 000 163 000
Sum langsiktig gjeld
28 000 64 000 98 000 131 000 169 000
Skyldig konsernbidrag
0 0 0 0 0
Avdrag langsiktig gjeld
0 0 0 0 0
Kortisktige konvertible lån
0 0 0 0 0
Sertifikatlån
0 0 0 0 0
Kortsiktig kredittgjeld
0 0 0 0 0
Kassekreditt
0 0 0 0 0
Kassekredittgrense
0 0 0 0 0
Leverandørgjeld
139 000 320 000 102 000 79 000 220 000
Betalbar skatt
16 000 0 16 000 21 000 19 000
Skyldig offentlige avgifter
147 000 320 000 209 000 390 000 28 000
Kortsiktig konserngjeld
0 0 0 0 0
Utbyttegjeld
0 0 0 0 35 000
Annen kortsiktig gjeld
102 000 127 000 120 000 141 000 9 000
Sum kortsiktig gjeld
405 000 767 000 448 000 631 000 311 000
Sum gjeld
433 000 831 000 546 000 762 000 480 000
Sum egenkapital og gjeld
596 000 788 000 669 000 842 000 540 000
Pant
0 0 0 0 0